Komplexa vårdsituationer

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 3SJ650

Kod
3SJ650
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G1F, Vårdvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 8 november 2023
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Behörighetskrav

Behörig att registreras och därmed gå kursen är den som vid kursstart har godkända kurser från termin 1-4 samt godkänd VFU-placering från termin 5 (totalt 127,5 hp).

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten, utifrån, ett personcentrerat förhållningssätt och med beaktande av mångfaldsperspektiv, kunna nedanstående:

Kunskap och förståelse

1. analysera hälso- och sjukvårdsbehov i förhållande till befolkningsutveckling och samhällets resurser

2. förklara verkningsmekanismer, biverkningar och interaktioner av läkemedel vid olika ohälso- och sjukdomstillstånd för patient och vårdpersonal

3. särskilja olika ohälso- och sjukdomstillstånd, förklara patofysiologi samt värdera val av diagnostik och behandling

Färdigheter och förmågor

4. arbetsleda genom att prioritera, fördela och delegera samt utvärdera arbetet i omvårdnadsteamet och samverka interprofessionellt med olika instanser inom vård- och omsorg för en säker vårdkedja, med stöd av ledarskaps- och organisationsteori/modell

5. delta i och vid behov initiera medicinsk diagnostik, behandling och utvärdering 

6. identifiera mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, med inriktning på personer med särskild sårbarhet/utsatthet och agera utifrån lagstiftning och organisatoriska resurser 

7. identifiera och kommunicera potentiella och faktiska läkemedelsrelaterade problem vid multisjuklighet

8. identifiera risker och tillämpa för situationen anpassade vårdhygieniska strategier för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner utifrån ett hållbarhetsperspektiv

9. tillämpa evidensbaserad vård samt teorier/modeller och begrepp av relevans för omvårdnad, utifrån ett reflekterande förhållningssätt 

10. tillämpa lagar, förordningar, myndighetsförfattningar, inklusive konventioner om mänskliga rättigheter av relevans för sjuksköterskans yrkesutövande

11. tillämpa för situationen anpassade strategier för samtal, undervisning och information till patient/närstående, personal, och studerande om vård och hälsotillstånd samt kunna kommunicera i en digital arbetsmiljö

12. tillämpa metod för förbättringsarbete och redovisa förslag på evidensbaserade förbättringar av vård och omsorg, efter kritisk granskning av den kliniska verksamheten utifrån ett professionsperspektiv

13. tillämpa omvårdnadsprocessen självständigt, inklusive journalföring, i partnerskap med patient/närstående

14. tillämpa säker läkemedelshantering med ett hållbarhetsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

15. visa förmåga att i en interprofessionell grupp diskutera och analysera olika situationer samt betydelsen av samarbete mellan olika professioner för ett effektivt och patientsäkert arbete

16. visa självkännedom och empatisk förmåga i teamarbete, arbetslednings- och vårdsituationer

17. värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategier för fortlöpande utveckling av sin professionella kompetens

Innehåll

Huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (20 hp) och biområdet medicinsk vetenskap (10hp) studeras integrerat. Kursen består av fyra block varav ett block är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 15hp. 

Teorin omfattar allmän och specifik omvårdnad, patofysiologi, diagnostik och behandling vid komplexa ohälsotillstånd inklusive psykiatrisk ohälsa. Häri ingår även farmakologi, palliativ vård, sår och sårbehandling, bedömning av smärta och smärtbehandling samt nutrition.

Teorin omfattar också etiska aspekter vid vård av människor med nedsatt autonomi och interkulturella möten; evidensbaserad vård, inklusive kvalitets- och säkerhetsaspekter i vården, förbättringsarbete för kvalitetsarbete, juridik för hälso- och sjukvårdens organisation, arbetsmiljö och hälsoekonomiska begrepp, organisation och ledarskapsmodeller. Kursen inkluderar även konflikthantering, interprofessionellt lärande (IPL) med fokus på patientsäkerhet, interprofessionell simuleringsträning (IPS) samt mäns våld mot kvinnor med fokus på sårbara grupper.

VFU (15 hp) ges inom någon del av den grundutbildade sjuksköterskans arbetsfält och omfattar praktisk tillämpning och reflektion av teori inklusiveomvårdnadsprocessen, informations- och kommunikationsteknik, dokumentations- och vårdplaneringsmodeller, läkemedelshantering, ledarskap och samverkan i vårdteam med fokus på komplex vård och professionell kompetens.

Undervisning

Undervisningen är utformad för att stimulera studenters självständiga, aktiva lärande och ansvarstagande. Obligatoriska moment är färdighetsträning, rollspel, seminarium, föreläsning angiven som obligatorisk och VFU, inklusive interprofessionellt lärande på klinisk utbildningsavdelning (KUA), Region Uppsala. För studenter vid Campus Gotland ersättas KUA med interprofessionellt teamarbete (IPT), Region Gotland. Utöver de obligatoriska momenten ges webbaserad undervisning och föreläsningar på campus som stöd till litteraturstudier.

Examination

Inom kursens ram genomförs Nationell Klinisk Slutexamination (NKSE) som består av en skriftlig individuell salstentamen och ett praktiskt prov. Kursen examineras därutöver genom skriftliga inlämningsuppgifter i grupp respektive individuellt, genom VFU samt genom bedömda moment vid obligatorisk undervisning.

Uppgifterna examineras utifrån de riktlinjer som anges av examinator. Examinerande moment har utöver det ordinarie tillfället ett omprovstillfälle per termin, om inte fler möjligheter anges.

För examination av verksamhetsförlagd utbildning används bedömningsinstrumentet AssCe som stöd. Samtliga examinationer och obligatoriska delmoment (omdömen) skall vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.

Frånvaro vid obligatoriskt moment kompletteras vid 1) senare tillfälle under samma kurstillfälle, 2) vid senare kurstillfälle, 3) med skriftlig ersättningsuppgift om examinator bedömer det möjligt. Färdighetsträning, VFU och praktiskt prov kan ej ersättas med skriftlig ersättningsuppgift.

Teoretiska studier och färdighetsträning

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. I enlighet med 6 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100) har en studenten rätt att på begäran byta examinator efter två underkända tentamina.

VFU

Student som ej blivit godkänd vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får genomgå förnyad klinisk tjänstgöring (VFU) en (1) gång. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén (PK) medge ytterligare tjänstgöringstillfälle. Student som avbryter pågående VFU i förtid utan särskilda skäl blir underkänd. Vid underkänd VFU ska en individuell plan utformas. Planen beslutas av examinator och delges studenten skriftligen.

Examinator kan med omedelbar verkan underkänna och avbryta en students VFU om studenten visar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk att studenten vid fortsatt VFU kan komma att skada sig själv eller annan person, värdefull egendom och/eller patients förtroende för sjukvården. I sådana fall skall en plan upprättas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av PK, skall anges vilka brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt som föreligger, vilket stöd studenten kan få från institutionen i att åtgärda dessa, samt hur och när kontrollen av detta kan äga rum liksom hur denna skall gå till. En student har i sådana fall rätt till maximalt två (2) kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i någon VFU innan PK har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för fortsatt klinisk tjänstgöring. Beslut om den individuella studieplanen kan av PK delegeras till studiesocial kommitté eller motsvarande med studentrepresentation.

Övriga föreskrifter

För detaljerad beskrivning av mål, innehåll, undervisning och examination, se kursinformation på lärplattform.

Webbaserad undervisning förekommer. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling med god prestanda.

VFU kan vara förlagd under obekväm arbetstid (kväll, helg, natt) och vid annan ort. Vid underkänd VFU bestäms tidpunkten för förnyad klinisk tjänstgöring i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin