Miljö, hälsa och klimatförändringar

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3PE050

Kod
3PE050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap G1N, Miljövetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 27 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen organiseras i samarbete mellan Institutionen för kvinnor och barns hälsa och Institutionen för geovetenskaper.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

I slutet av kursen förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse

  •  Beskriva förhållandet mellan hälsa, miljö, och klimatförändringar utifrån ett interdisciplinärt perspektiv.

Färdigheter och förmågor

  •  Beskriva betydande miljöhälsorisker och dess orsaker samt relatera dessa till rättvisefrågor  på lokal, regional och global nivå.
  • ​Kritiskt analysera   orsaker till och svar på miljö- och klimatförändringsutmaningar utifrån globala hälso- och hållbarhetsperspektiv. 

Innehåll

Kursen ger en introduktion till förhållandena mellan miljö, hälsa och klimatförändringar. Kursen förhåller sig till dessa ämnen genom ramverken för global hälsa och hållbar utveckling. Under kursens gång kommer studenterna ha möjlighet att fördjupa sin kunskap inom specifika områden, såsom toxiska ämnen och föroreningar, vatten och sanitet, luftföroreningar, avfallshantering, vektorburna sjukdomar och urbana miljöer. De kommer att få i uppdrag att relatera dessa hälsorisker till frågor om migration, naturkatastrofer, krig, utveckling och urbanisering.

Undervisning

Kursen är fristående och ges på engelska. Kursen  går på heltid under tre veckor, med en vecka på campus i Uppsala och två veckor online, med  flera föreläsningar och seminarier (varav två är obligatoriska). . Studenterna förväntas använda sin tid utanför föreläsningarna till inläsning och grupparbete. Föreläsningarna hålls av lärarna på kursen samt gästföreläsare. Seminarierna sker genom peer-to-peer baserat lärande och ett aktivt deltagande förväntas av studenterna. Grupparbetet är utformat för att använda "challenge-based"-inlärning.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande på obligatoriska seminarier och godkända gruppresentationer (2.5 hp) samt godkända individuella skriftliga inlämningsuppgifter (2.5 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin