Produktion och supply chain management

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE764

Kod
1TE764
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 1 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik och 20 hp inom matematik. Genomgången kurs Industriell ekonomi, Industriell strategi och organisation eller Industriella produktionsfilosofier. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och redogöra för den strategiska betydelsen av optimerade försörjningskedjor med hög effektivitet,
  • förklara och redogöra för inköpets strategiska roll för effektiviteten i försörjningskedjor, under övervägande av hållbarhetsmetoder,
  • hantera logistiska problem som inköp, lagerhållning, köhållning och produktion,
  • simulera och optimera delarna i det logistiska flödet,ta fram handlingsalternativ och utföra beslutsanalyser med beaktande av risk och prognoser gällande försörjnings- och marknadsstrategier.

Innehåll

Strategisk planering och optimerad utformning av lokalisering, transporter, och interna och externa flöden (Supply Chain Management and Demand Chain Management). Modeller och metoder för beslutsanalyser inom produktframtagning, inköps- och leverantörsstrategier, outsourcing, strategiska allianser, lagerstyrning, och prognostisering. Matematiska modeller för lageroptimering, prognostisering, projektplanering, optimering vid köer, allmän optimering, simulering, risk, spelteori, och optimering av produktval.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer och räknestugor.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande på seminarier samt laborationer (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin