Polymerkemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB203

Kod
1KB203
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

20 hp kemi inklusive Organisk kemi I

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva polymerers generella uppbyggnad och redogöra för faktorer och egenskaper som används för indelning av polymer i olika undergrupper,
  • förklara och jämföra polymerers mekaniska och kemiska egenskaper i olika aggregationstillstånd utifrån deras strukturer,
  • redogöra för olika metoder för polymersyntes och karaktärisering samt förklara och jämföra metodernas skillnader i såväl experimentella betingelser som reaktionsmekanism,
  • redogöra för och genomföra på laboratoriet syntes och karaktärisering av polymera material utifrån givna experimentella protokoll, samt jämföra, diskutera och redovisa för dessa polymeriseringsmetoder och erhållna resultat,
  • diskutera polymera materials tillämpningar i industriella och samhälleliga sammanhang, inklusive hållbarhets- och systemperspektiv för materialens syntes, användning och nedbrytning.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till polymerer. Fokus ligger på klassificering och systematik av syntetiska polymerer och biopolymerer, samt hållbarhets- och systemperspektiv för syntes, användning och nedbrytning av polymera material.

Polymerkemi: polymerisation, kinetik, strukturer och nedbrytning. Polymerer i lösning: termodynamik, kinetik och viskositet. Fasta polymerer: kristallina och amorfa polymerer, termodynamik, fasomvandlingar och mekaniska egenskaper. Polymersyntes: additions- och stegvis polymerisation, kondensationspolymerisation samt radikal- och jonisk polymerisation som reaktionsmekanismer. Metoder för att karaktärisera och analysera fasta polymerer och polymerer i lösning. Laborativt arbete för syntes, karaktärisering och nedbrytning av polymera material inklusive riskbedömning, praktiskt genomförande på ett säkert sätt, samt skriftlig redovisning av experiment och erhållna resultat.

Laborationer: Laborationerna består av momenten polymersyntes, karaktärisering och nedbrytning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (2 hp). Obligatoriska seminarier under kursens gång (1,5 hp). Vidare krävs att studenten planerar, genomför samt redovisar en tilldelad laboration. Laborationsmomenten motsvarar 1,5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet, seminarierna och laborationsmomentet. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin