Prospekteringsgeokemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP033

Kod
1MP033
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 31 januari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp naturvetenskap/teknik inklusive 10 hp kemi eller genomgången Ekonomisk geologi som kan läsas parallellt. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och redovisa för uppkomsten av geokemiska anomalier kopplade till malmförekomster och mineraliseringar,
  • ​kritiskt analysera och tolka geokemisk prospekteringsdata,
  • utvärdera utvinningsmöjligheterna av malmfyndigheter baserat på geokemisk information.

Innehåll

Geokemi för regional prospektering. Prospektering av mineraliserade bergarter, inklusive malmmineral, omvandlade zoner och sidoberg. Bedömning av malmkvalitet och tonnage baserat på geokemisk data, borrkärnor och bildanalys. Miljögeokemi med fokus på övervakning, sanering och återställning av gruvmiljöer.

Undervisning

Övningar, seminarier, projektarbete och föreläsningar.

Examination

Muntlig eller skriftlig presentation av praktiska uppgifter (2 hp), skriftlig projektrapport (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1MP028.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin