Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG028

Kod
1BG028
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 29 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Allmänt

Kursen ingår i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

Inom grundlärarprogrammet F-3: Engelska för grundlärare; Svenska II; Läroplansteori och didaktik.

Mål

Syftet med denna kurs är att ge ämneskunskap inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena samt kunskap i dessa ämnens didaktik.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • diskutera och redogöra för vardagliga naturvetenskapliga fenomen
  • diskutera och redogöra för begreppet hållbar utveckling ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv
  • utföra laborationer och studier i fält, samt diskutera observationer och erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt
  • diskutera och redogöra för teknik i elevernas vardag
  • redogöra för forskning inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikens didaktik för grundskolans F-3
  • integrera naturvetenskap och teknik med andra skolämnen för grundskolans F-3.

Innehåll

Kursen har genomgående ett tekniskt naturvetenskapligt tvärvetenskapligt arbetssätt, där biologi, fysik, geovetenskaper, kemi och teknik ingår. Frågor inom teknik och de naturvetenskapliga ämnena belyses från de olika ämnenas perspektiv. Delområden som kommer att belysas är: teknik och naturvetenskapernas idéhistoria, ämnesdidaktik, astronomi, organismers livscykler och anpassningar till årstid, människokroppen, näringsvävar, -pyramider och kretslopp i ekosystemen, mekanik, material och grundämnens egenskaper användning och återvinning, samt luften och vattnets kemi, material och form, energi och energiutnyttjande, den konstruerade världen och estetik.

Undervisning

En betydande del av kursen genomsyras av ett praktiskt undersökande arbetssätt med laborationer, övningar, exkursioner och diskussioner. Även föreläsningar och demonstrationer ingår som viktiga moment i kursen.

Examination

Skriftliga och muntliga prov anordnas vid ett flertal tillfällen under kursen. För att kursen skall bedömas som godkänd (G) fordras: godkända resultat från samtliga prov, samtliga laborationer godkända samt deltagande i övningar och exkursioner.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin