Examensarbete i maskinteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE662

Kod
1TE662
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Genomgången kurs Utredningmetodik för ingenjörer, varav 1 hp ska vara avklarad.

Mål

Syftet med examensarbetet är att förbereda studenten för att kunna arbeta som ingenjör med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera och formulera tekniska problemställningar inom programmets verksamhetsområde
  • med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt genomföra en uppgift inom givna tidsramar
  • söka, använda, värdera och kritiskt tolka relevant teknisk och vetenskaplig litteratur
  • kritiskt diskutera problemställningar, avgränsningar, analys och resultat utifrån följande perspektiv: ekonomiska, etiska, miljömässiga samhälleliga, sociala och vetenskapliga
  • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper
  • muntligt och skriftligt ge återkoppling på andras arbeten.

Innehåll

I examensarbetet ska studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften ska vara relevant för det högskoleingenjörsprogram som studenten ska examineras från och vara så vald så att kunskaper från tidigare kurser inom programmet kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

Examensarbetet ska medföra kontakter inom näringsliv, organisation eller myndighet.

Undervisning

Handledning och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.uu.se/teknatstudent. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin