Examensarbete i miljö- och vattenteknik

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV962

Kod
1TV962
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 februari 2024
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

240 hp inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik inklusive kursen Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Syftet med examensarbetet är att förbereda studenten för att kunna arbeta som ingenjör med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera och formulera avancerade tekniska problemställningar inom programmets verksamhetsområde
  • med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
  • söka, använda, värdera och kritiskt tolka relevant litteratur
  • visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde
  • kritiskt diskutera problemställningar, avgränsningar och analys av resultat utifrån vetenskapliga och samhälleliga perspektiv samt hållbarhetsaspekter
  • redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper
  • muntligt och skriftligt ge återkoppling på andras arbeten.

Innehåll

I examensarbetet ska studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften ska vara relevant för det civilingenjörsprogram som studenten ska examineras från och vara vald så att kunskaper från tidigare kurser på avancerad nivå inom programmet kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.

Examensarbetet ska medföra kontakter inom näringsliv, organisation eller myndighet.

Undervisning

Handledning. 

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på www.uu.se/teknatstudent. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin