Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

En röntgensjuksköterska kombinerar vård och mänskliga möten med modern teknik. Du arbetar med att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos och behandling. Du gör undersökningar med tekniskt avancerad utrustning samtidigt som du förmedlar trygghet och omtanke till patienten. Röntgensjuksköterskeprogrammet ger dig möjlighet att arbeta med en rad olika röntgenmodaliteter, samt förbereder för forskning och utvecklingsarbete.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Som röntgensjuksköterska har du, till skillnad från en sjuksköterska, specialiserat dig inom medicinsk bildframställning, radiografi. Det är ett yrke som spänner över flera områden, som radiologi (analys av röntgenbilder), omvårdnad, strålningsfysik och medicin. Du arbetar med att ta fram avancerade bilder för att hitta orsaken till varför symptom har uppstått. Du arbetar i en miljö där du kombinerar teknik med omvårdnad och att hjälpa människor. Ditt arbete är både kreativt och omväxlande där patienten alltid är i centrum.

Utbildningen består av kurser inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, pedagogik och huvudämnet radiografi som bland annat är en samverkan mellan omvårdnad, teknik, strålningsfysik och radiologi. Utbildningen ger möjlighet att arbeta med en rad olika röntgenmodaliteter. Det kan till exempel vara magnetresonanstomografi (MR), datortomografi (DT), positronemissionstomografi (PET) och konventionell röntgen inom den kliniska verksamheten. Programmet förbereder också för forskning och utvecklingsarbete.

Utbildningen ger dig

 • ett självständigt och kreativt yrke med mycket ansvar
 • kunskap om moderna radiologiska undersökningar för att ställa diagnos och behandla patienter
 • kunskap om teknik, omvårdnad och patientsäkerhet.

När du läser till röntgensjuksköterska får du bland annat lära dig att genomföra undersökningar och behandlingar som behövs för att kunna ställa rätt diagnos och behandling. Vidare lär du dig om det omvårdnadsbehov som patienten har före, under och efter en röntgenundersökning och behandling.

Målet med utbildningen är att du ska kunna ansvara för arbetet kring en röntgenundersökning vad gäller bildkvalitet men också vad gäller stråldoser och patientsäkerhet. Du lär dig olika bildgivande metoder inom till exempel konventionell röntgen, datortomografi, och magnetkamera. I utbildningen ingår också att du får fördjupade kunskaper om strålning och tekniken som ligger bakom dem.

Varje termin gör du praktik på en röntgenklinik. Under den tiden utvecklar du din yrkesidentitet och du kommer att upptäcka hur skiftande arbetet är beroende på vilken apparatur du jobbar med. Kanske hittar du redan nu vilket område du i framtiden vill specialisera dig inom.

Som legitimerad röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare där du kan komma att specialisera dig inom exempelvis magnetkamera eller datortomografi.

Examen

Programmet leder till en röntgensjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing) samt en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med radiografi som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Röntgensjuksköterskeprogrammet består av ämnena radiografi, vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik.

Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne där både omvårdnad, bild- och funktionsmedicin (radiologi), strålningsfysik och medicin ingår. Inom ämnet lär du dig olika metoder att framställa bildmaterial som underlag för diagnos och behandling samt får kunskap om de behandlingsmetoder som finns inom verksamhetsområdet.

Inom programmet är vårdvetenskap inriktat på allmän omvårdnad vid olika sjukdomar och tillstånd samt vid röntgenundersökningar och behandlingar. Du får kunskap i röntgenundersökningars utförande, vårdplanering, kvalitetssäkring, etik och vetenskaplig metodik. Inom medicinsk vetenskap läser du ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi och patologi. Pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning ger kunskaper om röntgensjuksköterskans pedagogiska, kommunikativa och arbetsledande funktion.

En del av utbildningen är verksamhetsförlagd. På en röntgenklinik omsätter du dina kunskaper till praktiska färdigheter. Under ledning av en erfaren röntgensjuksköterska tränar du på de olika bildåtergivande metoderna som hör till den diagnostiska undersökningen.

Det första året ägnar du dig år att studera människokroppens fysiologi och anatomi. Bland annat lär du dig om människokroppens byggnad och funktion och får en introduktion till röntgensjuksköterskans yrkesområde och huvudämnet radiografi.

Flertalet kurser under andra året ger dig kunskaper inom röntgensjuksköterskans specialområde. Där ingår bland annat omvårdnad, undersökningsmetodik, farmakologi, strålningsbiologi, radiologisk diagnostik och behandling. Kurserna ger dig också kunskap om de sjukdomar och tillstånd som är viktiga att känna till.

Under det sista året ligger fokus på röntgensjuksköterskans specialområde. En av kurserna riktar sig mot din roll som arbetsledare och du läser om ledarskap, kommunikation och handledning. Du skriver också ditt examensarbete i radiografi.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Radiografi I, 15 hp varav 1,5 hp är verksamhetsförlagd
 • Biologiskt basblock, 15 hp

Termin 2

 • Radiologi I 7.5 hp
 • Vetenskaplig metod I, 7,5
 • Medicinsk och geriatrisk vård, 4,5 hp
 • Radiografi II, 10,5 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd

Termin 3

 • Kirurgisk och medicinsk vård, 15 hp varav 4,5 hp är verksamhetsförlagd
 • Radiografi III, 15 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd

Termin 4

 • Akutsjukvård, 7,5 hp varav 1,5 hp är verksamhetsförlag
 • Radiografi IV, 15 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd
 • Radiologi II, 7,5 hp

Termin 5

 • Vetenskaplig metod II, 7,5 hp
 • Radiografi V, 12 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd
 • Kommunikation, handledning och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

Termin 6

 • Radiografi VI, 18 hp varav 9 hp är verksamhetsförlagd
 • Examensarbete i radiografi, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att studera utomlands. Dels har medicinska fakulteten tillgång till Uppsala universitetets utbytesplatser runt om i världen, dels har programmet samarbete med NTNU (Norwegian University of Science and Technology) i Trondheim, Norge. Utbyten till universitet som ger kurser på engelska är mest populära. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud.

Undervisningsformerna varierar beroende på vilken kurs du läser. Det kan vara föreläsningar, seminarier, enskilda studieuppgifter eller arbeten i grupp. Varje termin ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU är den viktiga delen av utbildningen där praktik och teori knyts samman. Du som student ges här möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som hör till röntgensjuksköterskans yrkesroll. Du gör den inom bild- och funktionsmedicin, medicin, kirurgi och akutsjukvård på ett sjukhus. Då ingår till exempel praktiska övningar i undersökningsmetodik och bildanalys, laborationer i strålskydd och röntgenteknik samt patientfall.

Kurslitteratur på engelska förekommer.

Som röntgensjuksköterska kan du jobba på röntgenkliniker med diagnostisk radiologisk verksamhet. Arbetsplatserna finns främst på sjukhus men även vid läkarhus, vårdcentraler och privata kliniker. Du kan också jobba med utbildning eller som konsult hos företag som säljer medicinskteknisk utrustning och läkemedel.

Framtida stora pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade röntgensjuksköterskor kommer att öka.

Om du vill gå vidare i din profession kan du bygga på din utbildning ytterligare med att läsa enstaka kurser eller program på avancerad- och forskarnivå.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin