Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

Utbildningsplan, MRP1Y

Kod
MRP1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 17 januari 2023
Diarienummer
MEDFARM 2022/2169
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Medicinska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Beskrivning av huvudområdet radiografi

Den vetenskapliga grunden för huvudområdet radiografi är tvärvetenskapligt och hämtar kunskaper från omvårdnad, radiologi, strålningsfysik samt medicin. Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och har som huvudsyfte att ge kunskap om olika metoder att framställa bildmaterial som underlag för diagnos och behandling samt kunskap om de behandlingsmetoder som återfinns i verksamhetsområdet.

Centralt i radiografi är mötet mellan röntgensjuksköterska och patient. Mötet är kort och bygger på respekt, tillit och bevarande av integritet. Radiografi är knutet till kunskapsområdet radiologi och nuklearmedicin och omfattar utförande av undersökningar och behandlingar relaterat till patientens specifika omvårdnadsbehov.

Genom studier inom huvudområdet radiografi utvecklar studenten kunskap om:

* radiografiska undersökningsmetoder

* behandlingsmetoder inom radiologisk och nuklearmedicinsk verksamhet

* metodutveckling och optimering av undersökningsmetoder

* strålskyddsaspekter avseende patient och personal

* patientupplevelser och omvårdnadsbehov

Kunskaper inom huvudområdet tillämpas inom det radiologiska och nuklearmedicinska verksamhetsområdet och syftar till att erbjuda patienten det optimala, mest kostnadseffektiva och skonsamma undersöknings- eller behandlingsalternativet.

Enligt högskolelagen, 1 kap. 8 § (SFS 1992:1434; enligt ändring 2009:1037) gäller följande allmänna mål:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

   - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

   - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och

   - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

   - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

   - följa kunskapsutvecklingen, och

   - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2009:1037).

I 1 kap. 5 § stadgas även följande för högskolors verksamhet, vilket beaktas i utbildningens utformning:

Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Lag (2005:1208).

Högskolemålet samvarierar med delmål 4.7 i Agenda 2030: "att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling".

Mål för röntgensjuksköterskeexamen enligt examensordningen Högskoleförordningen 1993:100, SFS 2006:1 053, bilaga 2.

För röntgensjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som röntgensjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För röntgensjuksköterskeexamen skall studenten

* visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,

* via kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter på bild- och funktionsdiagnostik,

* visa kunskap i planering, ledning och samordning av vårdarbete och

* visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga

För röntgensjuksköterskeexamen skall studenten

* visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,

* visa förmåga att medverka till att all bestrålning av patienten skall vara optimerad med avseende på stråldoser samt att strålskyddsföreskrifter följs i enlighet med relevanta författningar,

* visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt och kunna informera patienter om läkemedlens effekter och biverkningar,

* visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,

* visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

* visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,

* visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,

* visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

* visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För röntgensjuksköterskeexamen skall studenten

* visa självkännedom och empatisk förmåga,

* visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

* visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och

* visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete

För röntgensjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Lokala mål för röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

I lokala mål framhålls:

* samverkan mellan den teoretiska och den verksamhetsförlagda utbildningen i syfte att ge den studerande en utbildning med en tydlig roll och färdighet i sin yrkesutövning.

* kunskaper och färdigheter som förbereder för utvecklingsarbete och forskning att utveckla radiografin som ett vetenskapsområde med förankring i omvårdnad, radiologi, strålningsfysik samt medicin.

* de teoretiska kunskaper och kliniska färdigheter under utbildningen ska följa den snabba utvecklingen inom radiologi och nuklearmedicin.

Ämnesinnehåll

Utbildningen är en ämnesutbildning som leder till röntgensjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med inriktning mot radiografi. I utbildningen ingår radiografi 115,5 hp (varav 34,5 hp verksamhetsförlagd utbildning), medicinsk vetenskap 30 hp, vårdvetenskap 27 hp (varav 6 hp verksamhetsförlagd utbildning) och pedagogik 7,5 hp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Programmets uppläggning

Omfattning

Utbildningen är 3-årig och omfattar 180 högskolepoäng fördelade på 115,5 hp i radiografi, 30 hp i medicinsk vetenskap, 27 hp i vårdvetenskap och 7,5 hp i samhällskunskap.

Huvudsakligt innehåll

Översikt med progression för kurserna

Varje termin innehåller en kurs inom huvudområdet radiografi där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid radiologisk och/eller nuklearmedicinsk verksamhet ingår. Progressionen i radiografi utgår ifrån de vanligast förekommande undersökningsmetoderna och utvecklas till de mer avancerade. Fördjupning sker successivt i radiografi, i radiologi och nuklearmedicin samt sjukdomslära. Studenten breddar sina kunskaper och färdigheter i vårdvetenskapliga ämnen både i teori och genom VFU på vårdavdelningar.

Första året

Under det första året studerar studenterna huvudsakligen grundläggande radiografi, radiologi och nuklearmedicin, anatomi och sjukdomslära. Undervisningen omfattar vidare vetenskapsteori, forskningsmetodik och grundläggande kunskaper om hur en rapport utformas. Detta ligger till grund för ett vetenskapligt förhållningssätt genom hela utbildningen. Studenten ges en inblick i kommande yrkes- och ansvarsområde genom studier i undersökningsmetodik vid konventionella röntgenundersökningar samt mammografi, ultraljud, nuklearmedicin, röntgenteknologi, strålning och strålskyddsprinciper. Omvårdnadsprocessen, lagar och författningar, etik, hygienaspekter, ergonomi och grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi samt diagnostik i radiologi studeras. Förekommande sjukdomstillstånd studeras samt övningar i medicinsk-tekniska omvårdnadsåtgärder utförs. De teoretiska kunskaperna förbereder studenter för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Andra året

Under andra året sker fördjupning i radiografi med teknik, fysik, undersökningsmetodik och omvårdnad vid konventionella röntgenundersökningar, intervention, datortomografi, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi. Studenterna breddar sina kunskaper i sjukdomslära. Vidare studeras tillämpning av omvårdnadsprocessen, dokumentation, observationer, övervakning och bedömning av en akut/kritiskt sjuk patient. Studenterna undervisas i läkemedelsberäkning - och hantering, etiska och kulturella aspekter i omvårdnaden, författningar, aseptiska principer och säkerhetsrutiner. Studenterna hämtar kunskaper i vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsdesign - problemställning och forskningsmetod. Vidare studeras kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och forskningsetiska principer. Den verksamhetsförlagda utbildningen i omvårdnad sker på akutmottagningen samt kirurgi- och medicinavdelningar.

Tredje året

Under tredje året fokuseras studierna på fördjupning av radiografi, radiologi, och nuklearmedicin samt vetenskaplig metod. På denna nivå får studenterna kunskaper även i pedagogik och ledarskap. Andra halvåret ägnas åt radiografi då studenten självständigt ska kunna analysera och göra egna värderingar samt dra egna slutsatser utifrån remissen och patientens tillstånd i samband med självständigt utförande av och eget ansvarstagande för undersökningar. Studenten, ensam eller i grupp om två planerar och genomför under handledning ett examensarbete om 15 hp i radiografi under sista terminen.

Kurser inom programmet:

Termin 1

Radiografi I 15 hp

Biologiskt basblock 15 hp

Termin 2

Radiologi I 7.5 hp

Vetenskaplig metod I 7.5 hp

Medicinsk och geriatrisk vård 4.5 hp

Radiografi II 10.5 hp

Termin 3

Radiografi III 15 hp

Kirurgisk och medicinsk vård 15 hp

Termin 4

Radiologi II 7.5 hp

Radiografi IV 15 hp

Akutsjukvård 7.5 hp

Termin 5

Vetenskaplig metod II 7.5 hp

Radiografi V 12 hp

Examensarbete i radiografi 15 hp (3.0 hp av kursen ges i T5 och 12.0 hp i T6)

Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A1: Kommunikation, handledning och pedagogiskt ledarskap 7.5 hp

Termin 6

Examensarbete i radiografi 15 hp

Radiografi VI 18 hp

Undervisning

Inlärning sker genom kunskapssökande aktivitet och problemlösning. Genom eget ansvarstagande stimuleras studenten till reflektion och insikt som resulterar i en integrering av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Den teoretiska undervisningen sker i form av föreläsningar, bildgranskning, seminarier, grupparbeten, laborationer och patientfall. Under den verksamhetsförlagda utbildningen praktiserar studenten under handledning på radiologiska och/eller nuklearmedicinska avdelningar - och vårdavdelningar i regionens olika sjukhus och enheter samt privatägda vårdinrättningar. Verksamhetsförlagd utbildning inom andra regioner kan förekomma.

Samverkan

Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet ger studenten en yrkesutbildning med en tydlig roll och färdighet i sin yrkesutövning. Sambandet mellan studentens teoretiska undervisning och den verksamhetsförlagda utbildningen ses som väsentligt. För att uppnå detta löper den teoretiska och den verksamhetsförlagda undervisningen parallellt från första terminen genom hela utbildningen i samverkan med flera regioner. Samtliga regioner som utbildningen samverkar med har radiologiska och/eller nuklearmedicinska verksamheter, tilldelas studenten en klinisk placering, där studenten förankrar sina teoretiska kunskaper med aktuella undersökningsmetoder och ges möjlighet att möta patienter med olika undersökningsbehov och bli förtrogen med röntgensjuksköterskans yrkesområde.

Examen

Tvågradig betygsskala används G (godkänd) och U (underkänd) (se kursplanerna).

Examens- och kursbevis

Student som med godkänt resultat slutför utbildningen erhåller Röntgensjuksköterskeexamensbevis och medicine kandidatexamen med huvudområdet radiografi, efter ansökan till examensenheten vid Uppsala universitet. Röntgensjuksköterskeexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Utbildningen motsvarar 180 ECTS-poäng (European Credit Transfer System).

Övriga föreskrifter

Internationellt utbyte

Möjlighet att genomföra en del av utbildningen i annat land finns under den senare delen av utbildningen. Syftet med denna internationalisering är att möjliggöra möten med lärare och studenter från olika länder, främja förståelsen för och skapa förutsättningar för samarbete med andra kulturer samt att göra studenten medveten om röntgensjuksköterskans ansvar för utveckling av den egna professionen i ett globalt perspektiv.

Tillgodoräknande

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) 6 kap. 12-14 § har student som genomgått viss grundläggande högskoleutbildning rätt att få tillgodoräkna sig denna.

Hälsodeklaration

Inför verksamhetsförlag utbildning (VFU/klinisk praktik) ska alla studerande ha fyllt i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklarationen och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU/klinisk praktik kan vissa VFU-anordnare som tillhandahåller VFU för medicinska fakultetens studenter kräva att studenten kan uppvisa ett godkänt hälsointyg.

Vid starten av utbildningsprogrammet erbjuds kostnadsfria vaccinationer till alla de studenter som saknar fullgott vaccinationsskydd. Med fullgott vaccinationsskydd avses de vaccinationer som GRUNK har beslutat om att varje student bör ha. En del av vaccinationerna krävs för att få ett godkänt hälsointyg. Ett godkänt hälsointyg krävs för att göra klinisk praktik/VFU.

Belastningsregistret

För att få göra VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att studenten uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret avseende vissa grova brott. Utdrag från belastningsregistret kan beställas kostnadsfritt från polisens e-tjänst.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin