Kursplan för Universums byggnad

The Structure of the Universe

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1AS034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grunderna till den moderna kosmologin, inklusive uppkomsten och utvecklingen av universum
 • översiktligt förklara mekanismen bakom vissa observationella astronomiska fenomen, med betoning på galaxer, universums storskaliga strukturer och det tidiga universum

Innehåll

Strålning som budbärare i universum. Stjärnor. Nebulosor. Galaxer. Galaxhopar. Universums expansion. Kosmiska bakgrundsstrålningen. Mörk materia. Vita dvärgar. Neutronstjärnor. Svarta hål. Andra kompakta objekt. Allmän och speciell relativitetsteori. Astropartikelfysik. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftligt prov anordnas vid kursens slut. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Lagerkvist, Claes-Ingvar; Olofsson, Kjell Astronomi : en bok om universum

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk