Kursplan för VFU i naturkunskap, gymnasielärare

School Placement: Science, Upper Secondary School

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG031
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-04-08
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: 90 hp i huvudämne och minst 45 hp i biämne samt 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och VFU mot kärna. I ämnesstudierna ska naturkunskap ingå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa god förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn/elever
- planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av naturkunskapsundervisning t.ex. genomgångar, laborationer och exkursioner
- motivera resonemang och didaktiska val rörande naturkunskapsundervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet
- dokumentera, analysera och bedöma barns/elevers lärande och utveckling i förhållande till aktuella styrdokument i naturkunskap
- använda digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i den pedagogiska verksamheten
- skapa stimulerande lärmiljöer samt leda undervisningen med utgångspunkt i den aktuella gruppens förutsättningar och behov utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv
- identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin kompetens i det pedagogiska arbetet.
- skriftligt och muntligt visa god förmåga till dialog med kollegor samt föräldrar och vårdnadshavare.

Innehåll

Ämnesdidaktik i naturkunskap

Undervisning

Den största delen av undervisning är skolförlagd, där studenten ska ta en aktiv del av allt arbete som ingår i läraryrket. Litteraturseminarier ingår som förberedelser inför den skolförlagda delen. Besök av UU-lärare under den skolförlagda delen ingår.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter är den viktigaste delen av examinationen. Litteraturseminarier. Övrigt som vägs in i bedömningen är LLU:s utlåtande, samt UU-lärarens besök.

Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till förnyad examination vid ett tillfälle. Om synnerliga skäl föreligger kan Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper efter anhällan bevilja den studerande ytterligare ett examinationstillfälle.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.