Kursplan för Kvantitativ biologi

Quantitative Biology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Alternativ 1: Biologi 2, Matematik 4/Matematik D, samt 60 hp inom programmet och genomgångna kurser Organismernas evolution och mångfald 15 hp,  Molekylärbiologi och genetik 10 hp, och Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp.
  Alternativ 2: Biovetenskap 30 hp, samt ytterligare 30 hp inom programmet och genomgångna kurser Organismernas evolution och mångfald 15 hp, Molekylärbiologi och genetik 10 hp, och Mikroorganismernas liv och interaktioner 5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa matematik och statistik för att beskriva och lösa biologiska problem
 • formulera, värdera och analysera biologiska modeller
 • redovisa resultat och slutsatser såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Samband mellan organismers massa och volym, kroppsarea och volym samt metabolisk hastighet och kroppsstorlek. Fyllotaxi och gyllene snittet. Deterministisk och stokastisk populationsdynamik för en art i diskret respektive kontinuerlig tid. Dynamik i strukturerade populationer. Predator-bytemodeller. Biokemisk kinetik och cellcykeln. Beskriva och analysera biologisk variation med statistiska modeller. Utifrån biologiska problemställningar välja metoder för hypotesprövning, samt att göra biologiskt adekvata tolkningar av resultat därav.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorbaserade laborationers, seminarier och grupparbeten. Deltagande i samtliga seminarier och grupparbeten är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, muntlig presentation av grupparbete och skriftliga prov (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen schemaläggs tillsamman med en kurs om 10 hp i matematik och statitstik för biologier. Kurserna ges parallellt under studieperioden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lindahl, Lars-Åke; Lindh, Ulf Kvantitativ biologi : matematik, statistik, modeller

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst