Kursplan för Kvantitativ biologi

Quantitative Biology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG104
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 30 hp kemi samt Organismernas evolution och mångfald, 10 hp, Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet, 5 hp, Molekylärbiologi och genetik, 10 hp, och Mikrobiologi med infektionsbiologi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa matematik och statistik för att beskriva och lösa biologiska problem
 • formulera, värdera och analysera biologiska modeller
 • redovisa resultat och slutsatser såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Samband mellan organismers massa och volym, kroppsarea och volym samt metabolisk hastighet och kroppsstorlek. Fyllotaxi och gyllene snittet. Deterministisk och stokastisk  populationsdynamik för en art i diskret respektive kontinuerlig tid. Dynamik i strukturerade populationer. Predator-bytemodeller. Biokemisk kinetik och cellcykeln. Beskriva och analysera biologisk variation med statistiska modeller. Utifrån biologiska problemställningar välja metoder för hypotesprövning, samt att göra biologiskt adekvata tolkningar av resultat därav.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorbaserade laborationers, seminarier och grupparbeten. Deltagande i samtliga seminarier och grupparbeten är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, muntlig presentation av grupparbete och skriftliga prov (5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen schemaläggs i kombination med kursen 1MA003 Matematik och statistik för biologer NV1, 10 hp. Kurserna ges parallellt under studieperioden.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Lindahl, Lars-Åke; Lindh, Ulf Kvantitativ biologi : matematik, statistik, modeller

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst