Kursplan för Biovetenskap

Bioscience

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG107
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Naturkunskap 2
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • följa kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi eller kandidatprogrammet i geovetenskap.
 • genomföra laborativt arbete och fältarbete självständigt och kritiskt granska och analysera biologiska, kemiska och fysikaliska förlopp samt egna mätresultat
 • beskriva modeller för olika typer av kemisk bindning och kunna förstå hur dessa bygger på atomernas elektronstruktur samt relatera ämnens egenskaper till deras uppbyggnad och bindningstyp
 • skriva formler för kemiska föreningar och reaktioner samt kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar
 • förklara hur olika faktorer påverkar en reaktions hastighet och diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt
 • förklara begreppen oxidation, reduktion, starka och svaga syror och baser
 • beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt viktiga molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och reproduktion
 • förklara struktur och dynamik hos ekosystem
 • beskriva principer för indelning av organismvärlden
 • identifiera och tillämpa grundläggande evolutionära processer
 • förklara arvsmassans strukturer och sambanden mellan dessa och individens egenskaper
 • beskriva reglering av och samspel mellan människans organssystem
 • diskutera fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar
 • beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller
 • beskriva energiprincipen och energiomvandlingar
 • beskriva huvuddragen i universums storskaliga utveckling
 • beskriva atomers struktur, samband mellan energinivåer och atomspektra samt fotonbegreppet
 • formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning
 • använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp och lösa trigonometriska ekvationer
 • tillämpa deriverings- och intregreringsregler vid problemlösning
 • förklara och använda tankegången bakom numerisk ekvationslösning, derivering och integrering
 • förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå

Innehåll

Med utgångspunkt från några grundläggande biologiska problem inom olika teman som naturens principer, vatten, jämvikter, människan och evolution ska studenten tillägna sig adekvata kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi. Fokus läggs på sådana moment som studenten bedöms ha nytta av i fortsatta akademiska studier. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Undervisningen är temabaserad och ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, laborationer och fältstudier. Deltagande i praktiska övningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Prov i form av skriftliga prov, redovisningar muntligt och skriftligt samt hemtentamina genomförs i anslutning till kursens tema (naturens principer 7,5 hp, vatten 4,5 hp, jämvikter 6 hp,människan 7,5 hp och evolution 4,5 hp). För att kursen ska bedömas med betyget 3 förutsätts att obligatoriska moment bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A. Biology : a global approach

  11. ed., Global ed.: Harlow: Pearson Education Ltd., [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hewitt, Paul G. Conceptual physics

  Twelfth edition, Global edition.: Harlow, Essex: Pearson Education Limited, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alfredsson, Lena Matematik 5000. : Kurs 4 blå Lärobok

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Silberberg, Martin S. Principles of general chemistry

  3rd ed.: New York: McGraw-Hill Higher Education, 2013.

  Se bibliotekets söktjänst