Kursplan för Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet

Professional Qualifications in Biology and Scientific Methods

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG109
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14) eller Biovetenskap, 30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillämpa grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt
 • arbeta säkert och enligt instruktion på laboratoriet och i fält
 • dokumentera sina kommunikativa färdigheter och sin färdighetsutveckling
 • tillämpa och utveckla sina färdigheter i att självreflektera, och sin förmåga att ge och få återkoppling när det gäller att muntligt och skriftligt presentera ett biologiskt ämnesinnehåll
 • använda litteratur och resultat så att det framgår vad som är egna respektive andras resultat, idéer och formuleringar
 • diskutera biologins roll i yrkes- och samhällsliv och ta ställning till hur biologikunskaper används bl.a. ur ett etiskt perspektiv
 • reflektera över sitt lärande och kritiskt och konstruktivt diskutera sin utbildning
 • reflektera över sitt behov av kunskap för att utveckla sin kompetens inför det kommande arbetslivet som biolog.

Innehåll

Kursen är en introduktion till hur en biolog arbetar såväl inom akademin som i ett yrkesliv utanför. Stor tyngdpunkt läggs vid ett vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt. Här presenteras och övas i hur man arbetar säkert i så väl laboratorium som i fält och inbegriper träning i god laborationsvana i form av att följa instruktioner och att dokumentera.
Kommunikationsträning sker såväl muntligt som skriftligt och integreras dels med redovisning av teoretiska ämneskunskaper, dels genom reflektion över det egna studievalet. Etiska frågor inom biologin behandlas generellt och dessutom mer specifikt beträffande djuretiska frågor inför kommande övningar i fält och i laboratoriet. Kursen tar även upp hur man skriver vetenskapliga texter och hur man återger egna och andras forskning på ett korrekt sätt.
Studieteknik och studentens individuella behov av att utveckla sin kompetens inom utbildningen inför kommande arbetsliv ingår.
Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar och inlämningsuppgifter. Samtliga undervisningsmoment är obligatoriska.

Examination

Aktivt deltagande i de obligatoriska övningarna: det vetenskapliga arbetssättet (seminarier, gruppdiskussioner) 2 hp, Kommunikation och praktisk färdighetsträning ( kommunikationsövningar och laborationer) 2 hp, Biologens yrkesroll, etik och reflektion kring det egna lärandet, (seminarier och skrivuppgift) 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen schemaläggs i kombination med kursen 1BG110 Organismernas evolution och mångfald 10 hp. Kurserna ges parallellt under studieperioden i ett kurspaket och kan ej läsas separat.
Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG100 Organismernas evolution och mångfald 15 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kompendierna "Att presentera vetenskap" och "Hur man använder källor" (båda från IBG) fås vid kursstart och instruktionerna i dessa ska följas, bl.a. vid skrivuppgifter.