Kursplan för Gener, hjärna och beteende

Genes, Brain and Behaviour

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG344
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda nyckelbegrepp inom beteendegenetik och neurofarmakologi
 • redogöra för olika experimentella strategier som kan användas för att hitta geners påverkan på individens beteende
 • presentera och diskutera frågor som rör samspelet mellan arv och miljö och hur dessa påverkar människors och djurs beteenden.

Innehåll

Kursen demonstrerar hur fysiologiska farmakologiska och genetiska förändringar kan påverka några av hjärnans komplexa funktioner, såsom språk, rörelse, stresshantering, parbildning, uppmärksamhet, ångest, rädsla, depression, ätbeteende och drogberoende.
Specifika punkter som tas upp är:

 • Hjärnan och hjärncellernas funktion.
 • Cellulära nätverk
 • Gener och miljöfaktorer bakom beteenden.
 • Relevans av djurmodeller för att förstå människors beteende.
 • Farmakologiska droger som påverkar hjärnfunktion.

Laborationerna innehåller
Beteendefarmakologiska studier av gnagare. Dissektion av hjärna från får samt extraktion av RNA ur hjärnvävnad. Bioinformatisk analys av cDNA-mikroarrayer. Expressionsanalys med kvantitativ realtids-PCR. Undersökning av genuttryck i mushjärna in situ med hjälp av Allen Brain Atlas. Genotypning av genetiska polymorfier i smakreceptorer.

Undervisning

Kursen består av en föreläsningsserie, laborationer, seminarier, datorövningar, en inlämningsuppgift och workshops (grupparbete med återkommande presentationer och diskussioner i stora grupper). Deltagande i laborationer, seminarier, datorövningar och workshops är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Laborationer 3 hp; Seminarier och workshop 2 hp
Teoridelen examineras genom skriftlig hemtentamen med tillgång till kurslitteratur. Laborationerna fordrar skriftliga laborationsrapporter. Seminarierna och workshopen fordrar att varje student presenterar innehållet i och initierar diskussionen av en vetenskaplig artikel samt en lista med nyckelkoncept som berörts under kursen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Anholt, Robert Rene Henri; Mackay, Trudy F. C. Principles of behavioral genetics

  Amsterdam: Elsevier, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Aktuella vetenskapliga original- och översiktsartiklar