Kursplan för Projektarbete i biologi

Project Work in Biology

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG368
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-05-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt. 2) 90 hp biologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet och grundläggande kunskap om planering, genomförande och presentation av arbete i projektform. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i omfattning och tid avgränsa och planera för undersökning av en problemställning
 • redogöra för projektarbetets metodik
 • söka, värdera och sammanställa information relevant för den aktuella problemställningen
 • genomföra urval av lämpliga metoder
 • undersöka, tolka och värdera resultaten från undersökningen
 • med korrekt språk presentera resultaten skriftligt och muntligt i för projektet relevant form.

Innehåll

Ett självständigt utrednings-, forsknings- eller utvecklingsarbete genomföres under ledning av handledare inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Projektarbetesmetodik.

Undervisning

Undervisning ges i form av individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet inklusive en analys av hur det är att arbeta i projekt. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.