Kursplan för Evolution och utveckling

Evolution and Development

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG397
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Avklarade kurser om 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, eller (3) 60 hp geovetenskap, samt genomgången kurs Paleobiologins grunder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens övergripande syfte är att belysa sammanhangen mellan molekylär mönsterläggning, ontogeni och morfologi i ett evolutionärt perspektiv.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara hur genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska data kan sammankopplas i ett fylogenetiskt ramverk för att belysa makroevolutionära frågeställningar
 • använda grundläggande genomiska och utvecklingsbiologiska begrepp som t.ex. paralogi, ortologi, genuttryck, cellpopulationer och "cell fate choice"
 • redogöra för den detaljerade morfologiska strukturen och evolutionen av de exempel som behandlas i kursen
 • kritiskt granska och värdera vetenskapliga uppsatser
 • presentera forskningsresultat och kritiska bedömningar av vetenskapliga publikationer
 • identifiera och strukturerat diskutera etiska aspekter kopplade till djurförsök.

Innehåll

Kursen omfattar exempel från evertebrater och vertebrater, såväl som genomgång av underliggande gemensamma principer, bilateriernas gemensamma kroppsplan och mönsterläggning, huvudets evolution, och de pariga extremiteternas uppkomst och evolution hos vertebrater och leddjur. Dessa frågor behandlas från genomiska, utvecklingsbiologiska, morfologiska och paleontologiska perspektiv, inom ett fylogenetiskt ramverk där frågor som karaktärspolaritet tas i beaktande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Seminarier 2 hp; Laborationer 3 hp

Teorikursen examineras vid en skriftlig tentamen kring grundläggande begrepp och teorier. Seminarierna fordrar aktivt deltagande. Laborationerna fordrar aktivt deltagande samt laborationsrapporter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar