Kursplan för Bioinformatik på nätet

Bioinformatics on the Web

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 60 hp biologi alternativt 45 hp biologi och 15 hp kemi eller geovetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Söka efter biologisk information på webben.
 • Använda enkla datorbaserade verktyg för studier av DNA-sekvenser och proteinstrukturer.
 • Lösa biologiska problem med hjälp av bioinformatiska verktyg.
 • Tolka resultat vid användning av datorbaserade metoder.

Innehåll

Följande problemområden ingår: Sammanställning av sekvensdata. Grundläggande sekvensanalys. Databaser och databassökningar. Mönster i DNA-sekvenser. Sekundärstrukturer. Proteiners tredimensionella strukturer. Linjeringar. Fylogenetiska rekonstruktioner. Metaboliska rekonstruktioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av en serie problembaserade datorövningar.

Examination

Problembaserade datorövningar (3 hp). Dessutom anordnas ett övergripande prov vid slutet av kursen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen kurslitteratur från bokhandeln