Kursplan för Östersjöns ekologi och naturresurser

The Baltic Sea - Ecology and Natural Resources

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG507
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva Östersjöns ekologiska system och olika biotoper samt styrande processer inom dem
 • analysera ekologiska konsekvenser av nyttjande och exploatering av naturresurser, t.ex. fiske, i Östersjöregionen
 • redogöra för föroreningars och näringsämnens spridning och analysera effekterna av detta i Östersjöns ekosystem
 • redovisa och förklara sjöfartens miljöeffekter i Östersjön
 • värdera och jämföra olika förvaltningsmodeller för Östersjöns ekosystem och naturresurser
 • självständigt planera, genomföra och analysera experimentella undersökningar

Innehåll

Kursen ger en fördjupad beskrivning av ekologi, biologisk mångfald och naturresurser i olika biotoper i Östersjön. Under kursen beskrivs hur bl.a. eutrofiering, transporter, fiske och klimatförändringar påverkar Östersjöområdet och särskilt dess kustregioner. Utbildningen ger även exempel på lagar och internationella överenskommelser inom ämnesområdet. Dessutom visas exempel på konstruktiva lösningar på miljöproblem inom avrinningsområden, vid kusterna och till havs. I kursen ingår en fältperiod med praktiska övningar i art- och biotopkunskap, provtagning i olika miljöer samt experimentella undersökningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, fältövningar och grupparbeten.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (5 hp), deltagande i seminarier och laborationer (5 hp) samt deltagande i fältövningar och grupparbeten (5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Radziejewska, Teresa.; Schubert, Hendrik.; Snoeijs, Pauline Jeanette Maria Biological oceanography of the Baltic sea

  Dordrecht [u.a.]: Springer, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst