Kursplan för Praktik i biologi

Traineeship in Biology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG617
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-11-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  75 hp i biologi, varav minst 15 hp på byggnadsnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom biologi och relatera sina kunskaper till arbetslivet.
 • praktiskt tillämpa sina kunskaper i biologi och med korrekt språk presentera genomfört praktikarbete skriftligt och muntligt

Innehåll

Under praktiken deltar studenten, under handledning, i praktisk verksamhet med biologisk anknytning på ett företag, en myndighet, forskningsinstitution eller annan arbetsplats. På arbetsplatsen skall studenten delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Innan praktiken kan påbörjas skall praktikplatsen och den lokala handledaren godkännas av en tillsvidareanställd lärare vid Campus Gotland. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan, som också måste godkännas innan praktiken påbörjas.

Undervisning

Undervisningen består av praktik på en arbetsplats med biologisk anknytning samt en avslutande redovisning förlagd till Campus Gotland. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen.

Examination

Praktiken examineras genom skriftlig redovisning i form av en dagbok med sammanfattning (4 hp) samt muntlig redovisning vid ett seminarium (3,5 hp). Dagboken skall vara både beskrivande och reflekterande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen obligatorisk kurslitteratur.