Kursplan för Praktik i biologi

Traineeship in Biology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG617
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-11-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 75 hp i biologi, varav minst 15 hp på byggnadsnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom biologi och relatera sina kunskaper till arbetslivet.
 • praktiskt tillämpa sina kunskaper i biologi och med korrekt språk presentera genomfört praktikarbete skriftligt och muntligt

Innehåll

Under praktiken deltar studenten, under handledning, i praktisk verksamhet med biologisk anknytning på ett företag, en myndighet, forskningsinstitution eller annan arbetsplats. På arbetsplatsen skall studenten delta i verksamheten i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare. Innan praktiken kan påbörjas skall praktikplatsen och den lokala handledaren godkännas av en tillsvidareanställd lärare vid Campus Gotland. Verksamheten skall beskrivas i en arbetsplan, som också måste godkännas innan praktiken påbörjas.

Undervisning

Undervisningen består av praktik på en arbetsplats med biologisk anknytning samt en avslutande redovisning förlagd till Campus Gotland. Praktiken handleds av en person på praktikarbetsplatsen.

Examination

Praktiken examineras genom skriftlig redovisning i form av en dagbok med sammanfattning (4 hp) samt muntlig redovisning vid ett seminarium (3,5 hp). Dagboken skall vara både beskrivande och reflekterande. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Ingen obligatorisk kurslitteratur.