Kursplan för Miljö- och förvaltningsrätt

Environmental and Governmental Law

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG628
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 45 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap eller geografi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt orientera sig i miljölagstiftningen, vara förtrogen med att arbeta med miljölagstiftningen i enklare tillämpningssituationer samt självständigt kunna analysera ett problem inom området miljöförvaltning
 • redogöra för miljörättslig teoribildning och olika regleringsmetoder, utifrån målsättningen om en hållbar utveckling
 • beskriva nu gällande miljölagstiftning och närliggande områden samt dess tillämpningar
 • beskriva lagstiftningsprocessen
 • översiktligt redogöra för EU-rättens inverkan på rättstillämpningen
 • redogöra för principerna för hur internationella konventioner tas fram och deras betydelse för rättstillämpningen
 • hitta och redogöra för författningstext, förarbeten och rättspraxis
 • översiktligt beskriva den offentliga förvaltningens organisation, uppgifter och arbetsformer
 • redogöra för Östersjökonventionen och vissa andra internationella överenskommelser med särskild betydelse för Östersjöregionen
 • använda sina ämneskunskaper inom t.ex. miljövetenskap i arbetssituationer där miljölagstiftningen tillämpas.

Innehåll

Inom miljörätten studeras  lagstiftningen för miljöskydd (miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet), hälsoskydd, avfall, kemikalier, sanering av förorenad mark, naturskydd och biologisk mångfald, miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer.  Kursen behandlar betydelsen av tydlig målsättning och adekvat beslutsunderlag ur perspektivet miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar.
Inom förvaltningsrätten studeras grundläggande förvaltningsrättsliga principer samt beslutsprocess, beslutformulering och rätt till överprövning. Avseende förvaltningsrättsliga principer ägnas offentlighetsprincipens bestämmelser om allmän/offentlig handling och sekretess särskilt uppmärksamhet. Vidare behandlas den förvaltningsrättsliga organisationens uppbyggnad med fokus på miljöförvaltning och dess myndigheter.
EU-rättens grundläggande betydelse för nationell miljörätt behandlas bland annat genom studier av två direktiv med särskild relevans för denna kurs; EU:s Ramdirektiv för vatten och Havsmiljödirektivet. Kursen innehåller dessutom studier av för ämnet centrala mellanstatliga miljööverenskommelser inom Östersjöregionen, såsom Östersjökonventionen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminarieuppgifter (3 hp) och en skriftlig tentamen (7 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019