Kursplan för Storskalig programmering

Large Scale Programming

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL410
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2012
 • Behörighet: 120 hp varav 30 hp matematik, 20 hp teknik och 45 hp datavetenskap. En grundkurs i algoritmer och datastrukturer och Objektorienterad design. En fortsättningskurs i programmering i ett imperativt språk och Testmetodik eller Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik. Kompilatorteknik rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna


 • utveckla korrekt, stabil, underhållbar och effektiv kod,

 • använda sin erfarenhet av processen att ta fram och/eller utöka sådan kod,

 • testa, felsöka och optimera program,

 • använda ändamålsenliga verktyg.

Innehåll

Tekniker och metoder för utveckling och utökning av korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara. Dokumentation i form av programspecifikation. Kod- och minnesprofilering som stöd för programoptimering. Programutvecklingshjälpmedel och metoder såsom kodgranskning och metodisk testning.

Studenterna genomför ett projekt i vilket ett icke-trivialt program utvecklas, utökas eller ändras från en specifikation.

Undervisning

Föreläsningar och projektarbete som redovisas i etapper.

Examination

Redovisning av uppgifter inom projektet (7 hp), samt skriftlig hemtentamen (3 hp). En frivillig extra tentamen ges för de som vill ha möjlighet till högre betyg.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Programmeringsmetodik DV2 (1DL005, 1DL122, 2AD513, 2AD511).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2013

Kursen har ingen speciell kursbok.