Kursplan för Operativsystem I

Operating Systems I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT044
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Programmeringsteknik I och II, alternativt genomgången Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, och Datorarkitektur I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för hur operativsystem växelverkar med olika typer av maskin- och programvara.
 • beskriva hur operativsystem är uppbyggda internt, samt kunna redogöra för de grundläggande principerna och teorierna för detta.
 • förklara algoritmer för: schemaläggning, synkronisering, och minnesallokering.
 • lösa enklare programmeringsuppgifter inom t.ex. synkronisering, filsystem, och informationsskydd.

Innehåll

Processer och processynkronisering. Principer för programmering och schemaläggning av processer. Minnes- och namnhantering för objekt. In- och utmatningssystem, filsystem samt informationsskydd. Olika typer av OS-design. Avbrottshantering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Det teoretiska momentet som omfattar 3 hp examineras med tentamen och det praktiska momentet som omfattar 2 hp examineras med uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Referenslitteratur

 • Operating system concepts Silberschatz, Abraham.; Galvin, Peter B.; Gagne, Greg.; Silberschatz, Abraham.

  8th ed.: Hoboken, N.J.: Wiley, 2008

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst