Kursplan för Introduktion till Mathematica

Introduction to Mathematica

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA164
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp inom naturvetenskap och teknik
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för den grundläggande strukturen hos datoralgebrasystem,
 • implementera olika algoritmer i Mathematica,
 • jämföra olika programmeringsstilar,
 • använda funktionell och regelbaserad programmering på ett effektivt sätt,
 • testa och optimera Mathematicakod,
 • designa och bygga upp ett Mathematica paket,
 • överföra enkla funktioner skrivna i C/C++ till Mathematica med MathLink,
 • tillämpa Mathematica för att lösa problem inom matematik, fysik och kemi.

Innehåll

Introduktion till datoralgebrasystem och symbolisk programmering. Grunderna i Mathematica som programmeringsspråk: symboliska uttryck, vektorer och matriser, villkorade uttryck, loopar. Substitueringar och mönster. Linjär algebra och analys med Mathematica. Olika programmeringsstilar i Mathematica: procedurell, funktionell och regel-baserad programmering. Grafik. MathLink-gränssnittet, överföring av C/C++ funktioner till Mathematica. Något om optimering och parallellprogrammering. Att skriva ett eget Mathematica-paket. Tillämpningar av Mathematica inom matematik, fysik och kemi.

Undervisning

Föreläsningar och problemlösningstillfällen.

Examination

Inlämningsuppgifter som inkluderar grupparbete. Projekt med skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 20, 2020