Kursplan för Tillämpad fysik för molekylär bioteknik

Applied Physics for Molecular Biotechnology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA533
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2023-02-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Introduktion till Beräkningsvetenskap. Flervariabelanalys och Mekanik, varav den ena behöver vara avklarad och den andra genomgången.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utföra elektriska och magnetiska fältberäkningar i rummet i vissa enkla geometrier och med vissa randvillkor
 • identifiera och beskriva vad som karaktäriserar en vågrörelse, särskilt för elektromagnetiska vågor
 • göra grundläggande beräkningar på interferens- och diffraktionsfenomen då vågkällan är koherent samt kunna identifiera och beskriva tillämpningar
 • redogöra för bioteknologiska tillämpningar av kursens innehåll
 • hantera några vanliga elektriska och optiska mätinstrument på en grundläggande nivå.

Innehåll

Elektrostatik: elektrisk laddning, elektriskt fält, elektrisk potential, elektrisk dipol, Gauss lag, kondensatorer, elektrostatisk energi.

Magnetism: magnetiska krafter och fält.

Elektromagnetiska vågor och optik: reflexion, refraktion, dispersion, polarisation, interferens och diffraktion.

Mätinstrument och komponenter i elektriska kretsar.

Bioteknologiska tillämpningar av elektrostatik, magnetism, elektromagnetiska vågor och optik.

Laborationer: introduktion till elektrisk mätteknik och kretsar, kondensatorförsök, polarisation, ljusets vågegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, laborationer och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1FA528 Elektromagnetism och vågrörelselära.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.; Ford, A. Lewis Sears and Zemansky's university physics with modern physics technology update

  14. ed.: Harlow, England: Pearson, cop. 2015

  Även andra upplagor av boken går bra att använda.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordling, Carl; Österman, Jonny Physics handbook : for science and engineering

  Ninth edition: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk