Kursplan för Elektronstruktur hos funktionella material

Electronic Structure of Functional Materials

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA560
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Kvantfysik och Fasta tillståndets fysik I/Kondenserade materiens fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för viktiga forskningsresultat som man har kommit fram till inom området funktionella material
 • redogöra för principerna för grundläggande elektronstrukturberäkningar
 • identifiera och relatera olika experimentella metoder och kunna peka ut och använda deras grundläggande informationsinnehåll för elektronstrukturen hos funktionella material.

Innehåll

Studenten ska lära sig om viktiga experimentella och teoretiska metoder inom ämnet elektronstruktur hos funktionella material. Med funktionella material avses organiska och inorganiska material som besitter intressanta egenskaper för energilagring , artificiell fotosyntes, nanovetenskap, katalys, högtemperatursupraledning, magnetoresistans m.m. En undersökning av dessa materials elektronstruktur är en förutsättning för att få en grundlig förståelse på atomär och molekylär nivå. Vi erbjuder en kombinerad ansats där vi introducerar såväl experimentella som teoretiska metoder som vår institution har specialiserad sig i: fotoemissionsspektroskopi, röntgenemissionsspektroskopi, bandstrukturberäkningar m.m. Föreläsningarna kommer att ges av lärarna som är experter i respektive ämne.

Undervisning

Föreläsningar, seminarieföredrag. Kursen ges på engelska.

Examination

Inlämningsuppgifter och seminarieföredrag.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Ball, Philip Made to measure : new materials for the 21st century

  Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, cop. 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk