Kursplan för Frielektronlaser - vetenskap och teknik

Free Electron Laser - Science and Technology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA671
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: 120 hp. Kvantmekanik eller Introduktion till modern fysik eller 90 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara och redovisa den grundläggande fysiken som möjliggör en frielektronlaser
 • beskriva prestanda och egenskaper hos en frielektronlaser och den genererade strålningen
 • förklara, ge exempel och jämföra metoder för att förbättra frielektronlaserns prestanda
 • jämföra olika frielektronlaser-laboratorier runtom i världen samt beskriva vilka typer av forskning som bedrivs vid dessa
 • analysera frielektronlaser-tillämpningar inom olika områden så som atom- och molekylfysik, plasmafysik och strukturbiologi
 • visa muntliga och skriftliga färdigheter vid presentationer av problem och litteraturstudier

Innehåll

​Frielektronlaserfysik: undulatorstrålning, teori för växelverkan mellan strålen och vågen i en frielektronlaser, optiska strålar och styrda moder, röntgenoptik, frielektronlaseroscillatorer och högförstärkning av en frielektronlaser, SASE frielektronlaser och metoder för förbättring av koherensen för en frielektronlaser, fotondiagnostik.
Frielektronlasertillämpningar: långvåglängd-frielektronlaser, röntgen-frielektronlaser, atom- och molekylfysik, fysik vid hög energitäthet, röntgendiffraktion, biologiska tillämpningar, utrasnabb röntgenvetenskap.

Undervisning

Föreläsningar, problemlösningsseminarier, litteraturstudier kombinerat med att studenterna presenterar aktuella forskningsartiklar för varandra.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar vid seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lindblad, Andreas Free Electron Laser (FEL) Technology

  Institutionen för fysik och astronomi,