Kursplan för Seismologi

Seismology

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE058
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp varav (1) 80 hp fysik och matematik, eller (2) 70 hp geovetenskap och 45 hp fysik och matematik. I båda fallen genomgången kurs Global geofysik, 10 hp, varav 4 hp ska vara avklarade, och genomgången kurs Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp, varav 1 hp ska vara avklarad. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • diskutera begreppen och begränsningarna av den grundläggande teorin för seismisk vågutbredning
 • använda principerna för seismologiska instrument för att välja lämplig utrustning för olika applikationer
 • tillämpa metoder för modellering och inversion för att lokalisera jordbävningar och tolka jordens struktur
 • redogöra för hur jordens inre struktur kan tolkas från seismologiska data och diskutera osäkerheter och begränsningar i upplösningen av olika metoder
 • lokalisera jordbävningens källa och i detalj beräkna mekanismen från seismiska observationer.

Innehåll

Seismiska vågkällor. Seismisk vågutbredning: Vågekvationen i olika former. Exakta och approximativa (numeriska) modelleringsmetoder, såsom beräkning av strålgång och tomografi. Exempel på seismiska modelleringsresultat. Volym- och ytvågor i heterogena medier. Seismografer och seismogram. Datalagring och databehandling. Seismiska nätverk. Jordbävningars källparametrar. Makroseismiska studier. Jordbävningsrisker och relaterade fenomen. Seismotektonik. Jordbävningsstatistik.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp) och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.