Kursplan för Jordens fysik och dynamik

The Physics and Dynamics of the Earth

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE063
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp varav (1) totalt 80 hp fysik och matematik, eller (2) 60 hp geovetenskap, 15 hp matematik och 15 hp fysik. I båda fallen genomgången kurs Introduktion till jordens fysik och dynamik, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara plattgränsernas utveckling över tid på en platt respektive en sfärisk jord samt relatera dessa begrepp till geomagnetiska observationer.
 • beräkna hur Jorden svarar på enkla belastningar, jämför med observationer och värdera olika modeller för isostatisk kompensation.
 • beskriva de olika elastiska vågtyperna, beräkna hur de transmitteras, reflekteras och refrakteras i Jorden, samt ge exempel på hur de ger oss infformation om Jordens storskaliga inre struktur.
 • förklara hur jordbävningar lokaliseras och beräkna löptidskurvor för enkla jordmodeller.
 • ta fram ekvationer som beskriver konvektion i Jordens inre och förklara de grundläggande begreppen inom mantelkonvektion, inklusive dess länk till plattektonik.
 • relatera konvektion i kärnan till Jordens magnetfält.
 • motivera utvecklingen av, och dynamiken bakom, Jordens subduktionszoner, mitt-oceaniska ryggar, kontinentalsocklar och sedimentära bassänger.

Innehåll

Plattektonik. Jordens magnetfält och paleomagnetism. Jordens bildning. Dateringsmetoder och radioaktiva isotoper. Jordens form och tyngdfältet, geoiden, isostasi. Seismicitet, källmekanismer, spänningsfält. Värmeflöde i kontinental och ocenaisk jordskorpa. Konvektion i jordens mantel och kärna. Jordens sammansättning från kärna till litosfär. Struktur och bildning av oceanisk och kontinental jordskorpa.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter och seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen och aktivt deltagande vid seminarium.

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

1GE063 och 1GE009 kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.