Kursplan för Prospekterings- och miljöinriktad geofysik

Exploration and Environmental Geophysics

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV054
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp matematik och fysik eller 60 hp geovetenskap och 15 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara de fysikaliska principerna för seismisk vågutbredning, beskriva och tillämpa principerna för seismisk datainsamling och ha en övergripande förståelse av de mätinstrument som används.
 • Tolka en seismisk sektion och identifiera olika faser.
 • Beskriva de huvudsakliga stegen vid seismisk reflektionsdatabearbetning.
 • Ta fram en modell av marken baserad på refraktionsseismiska mätningar.
 • Utföra tyngdkraftsmätningar, beräkna Frilufts- och Bougueranomalin och tolka tyngdkfraftsdata.
 • Beskriva de vanligaste magnetiseringarna, beskriva hur en Proton- och en optiskt pumpad Cesiummagnetometer fungerar och tolka magnetisk data.
 • Beskriva olika elektriska och elektromagnetiska metoder och hur de kan användas att beräkna markens elektriska ledningsförmåga och dielektricitetskonstant.
 • Jämföra olika geofysiska metoder, beskriva deras svagheter, styrkor och användbarhet för olika tillämpningar i olika miljöer.

Innehåll

Seismisk reflektionsmetod, seismisk refraktionsmetod, tyngdkraftsmätningar, magnetisering och magnetfältsmätningar, elektriska metoder, elektromagnetiska metoder inklusive georadar, radiometriska metoder, borrhål logging, petrofysik, geofysiska fälttekniker, modellering och tolkning av geofysiska data, fältkurs.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, övningar, datorlaborationer och fältkurs. Deltagande i datalaborationer, fältkurs och därtill hörande lektionsundervisning, är obligatoriskt.

Examination

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen 7 hp och obligatoriska moment 8 hp, varav 3 hp fältkurs och 5 hp datalaborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.