Kursplan för Förvaltning av ekosystemtjänster

Management and Governance of Ecosystem Services

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV148
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 60 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, samhällsgeografi eller hållbar energiomställning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Kursens mål är att ge studenten fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter gällande förvaltning av ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Kursen belyser och problematiserar samhällsekonomiska och miljömässiga perspektiv på beslutsprocesser gällande miljö och naturresurser. Dessutom studeras ekosystemtjänstkonceptets betydelse och begränsningar för bevarande av den biologiska mångfalden.
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta globala utvärderingsprojekt, konventioner, institutionella ramverk, styrmedel och finansieringsmekanismer som behandlar ekosystemtjänster
 • redogöra för olika metoder som används vid ekosystemtjänstanalys (d.v.s. identifiering, kartläggning och värdering av ekosystemtjänster)
 • beskriva strategier och tillvägagångssätt för att integrera kunskap om ekosystemtjänster i beslutsprocesser i olika sektorer med koppling till miljö och naturresurser
 • sammanfatta och diskutera utmaningar och avvägningar som måste tas hänsyn till vid implementering av ekosystemtjänstkonceptet i beslutsprocesser
 • beskriva ekosystemtjänstkonceptets möjligheter och begränsningar för bevarande av biologisk mångfald
 • identifiera viktiga aspekter för kommunikation av ekosystemtjänster

Innehåll

Särskild vikt läggs på förvaltning av ekosystemtjänster och dess betydelse för stark hållbar utveckling. Kursen innehåller en genomgång av internationella och storskaliga projekt inom området, t.ex. Millennium Ecosystem Assessment (MA) och the Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Dessa studeras parallellt med konventioner, institutionella ramverk, styrmedel och finansieringsmekanismer (t.ex. Payment for Ecosystem Services [PES]) som behandlar ekosystemtjänster. Analysverktyg för att identifiera, kartlägga och värdera ekosystemtjänster samt deras tillämpningar i praktiskt beslutsfattande avhandlas. Olika strategier för att integrera ekosystemtjänstkonceptet i sektorer med koppling till naturresurser presenteras och diskuteras med utgångspunkt i praktiska erfarenheter av beslutsprocesser på olika förvaltningsnivåer. Dessutom presenteras och analyseras fallstudier om bevarade av biologisk mångfald med koppling till ekosystemtjänstkonceptet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, exkursion, övningar, seminarier samt projektarbeten.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer (7 hp), övningar och seminarier (5 hp) och redovisning av problemlösning inom miljöområdet (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel ca 500 sidor.