Kursplan för Statistiska metoder i hydrologi

Statistical Methods in Hydrology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY114
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 90 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera statistiska metoder som kan användas för att hantera stora datamängder
 • använda statistiska verktyg vid modellering och analys inom miljövetenskaperna
 • genomföra tidsserieanalyser
 • beräkna dimensionerande flöden och hydrologiska extremhändelser

Innehåll

Formen för sannolikhets täthetsfunktioner inklusive läges- spridnings- och symmetrimått. Punktskattningar. Frekvensanalys och dimensionerande flöden. Diskreta och kontinuerliga fördelningar, framför allt normal- och extremvärdesfördelningar. Intervallskattning och hypotesprövning. Korrelation, enkel och multipel regression. Variansanalys. Parametervärdesskattning. Tidsserieanalys och enkla stokastiska modeller. Felteori.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, projektarbete .

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen (4 hp) och övningar samt muntlig och skriftlig redovisning av projektrapporter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.