Kursplan för Polymerkemi

Polymer Chemistry

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Organisk kemi I, 10 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva polymerers generella uppbyggnad.
 • redogöra för molekylviktsbegreppet.
 • klassificera syntetiska och biologiska polymerer i respektive undergrupper.
 • förklara polymerers egenskaper i lösning.
 • förklara polymerers egenskaper i det fasta tillståndet.
 • jämföra polymerers mekaniska egenskaper med utgångspunkt från deras strukturer.
 • identifiera och förklara skillnaderna mellan additions- och stegvis polymerisation.
 • redogöra för reaktionsmekanismer vid radikal-, jonisk-, samt kondensationspolymerisation.
 • använda metoder för karaktärisering av polymera material.
 • ge exempel på polymerers industriella tillämpningar.
 • utifrån ett givet recept utföra en polymersyntes.
 • förklara vilka förberedelser som krävs för genomföra en polymersyntes.
 • välja analysmetod för att karaktärisera dels polymerisationsreaktionen och dels karaktärisera produkten.
 • bedöma risker vid kemisk syntes av polymera material.
 • i skrift sammanställa och redovisa det utförda laborativa arbetet.

Innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till polymerer. Fokus ligger på klassificering och systematik av syntetiska polymerer och biopolymerer. Polymerkemi: polymerisation, kinetik, strukturer och nedbrytning. Polymerer i lösning: termodynamik, fasjämvikter, diffusion, viskositet, polyelektrolyter och geler. Fasta polymerer: kristallina och amorfa polymerer, termodynamik, fasomvandlingar och mekaniska egenskaper. Metoder för att karaktärisera och analysera fasta polymerer och polymerer i lösning
Laborationer:
Laborationerna består av momenten polymersyntes och karakterisering.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer..

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (3 hp). Vidare krävs att studenten planerar, genomför samt redovisar en tilldelad laboration. Laborationsmomenten motsvarar 2 hp och skall vara godkända vid fullgjord kurs. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationsmomentet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Polymer Chemistry - Properties and Applications

  Hanser Publishers, 2006

  Andrew J Peacock and Allison Calhoun E-bok i Knovels samling som nås via UU bibliotek.

  Se bibliotekets söktjänst