Kursplan för Grundläggande beräkningskemi

Computational Chemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB206
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Kemi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Genomgångna kurser i kemi 60 hp, matematik 20 hp samt kursen Kvantmekanik, kemisk bindning och spektroskopi 10 hp, eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan teoretiska metoder såsom HF (Hartree-Fock), DFT (täthetsfunktionalteori)och kraftfältsmetoder
 • Beskriva och identifiera de olika metodernas fördelar/nackdelar vid simulering/modellering av olika vetenskapliga frågeställningar.
 • Välja och motivera lämpliga metoder för beräkning av elektroniska egenskaper för enklare molekyler och kristaller och kritiskt granska de beräknade resultaten.

Innehåll

Schrödingerekvationen, Born-Oppenheimer approximationen, Hartree-Fock, rums- och spinorbitaler, elektronkorrelation och översikt av elektronkorrelationsmetoder (MP2, CI och CC), atomcentrerade basset och plana vågor, superpositionsfel, täthetsfunktionalteori (DFT), kraftfältsmetoder, energidispersion och density of states (DOS), populationsanalys, en kort introduktion till relativistisk kvantmekanik och Dirac-ekvationen. Träning av färdigheter att läsa och förstå artiklar inom beräkningskemi. Kommunikationsträning med återkoppling är en integrerad del i denna kurs och studenten får särskilt träna att sammanställa information inom området för beräkningskemi samt att redovisa denna information såväl skriftligen som muntligen.

Undervisning

Föreläsningar/lektioner, litteraturuppgift och datalaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). För godkännande krävs även godkänd laborationskurs och litteraturuppgift, vilka tillsammans är poängsatta till 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.