Kursplan för Materialtillverkning II

Materials and Manufacturing Processes II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB262
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-05
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Genomgången Materialtillverkning I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redovisa principerna för olika metoder för framställning av material från fastfas, lösning, smältor, och gasfas,
 • kritiskt analysera och värdera metoder att framställa olika typer av porösa material,
 • kritiskt analysera och värdera metoder att framställa nanostrukturerade material,
 • utvärdera olika metoders styrkor och begränsningar,
 • föreslå tekniska tillämpningar av material framställda med olika metoder.

Innehåll

Kemisk syntes av oorganiska och hybridmaterial: fastfasreaktioner, materialframställning från lösningar, smältor samt gasfas. Generella principer och förutsättningar diskuteras för varje metod med konkreta exempel på tekniskt viktiga material. Speciellt behandlas oorganiska polymerer, porösa material och nanostrukturerade material.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (2 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (1 hp) och laborationer (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  3rd completely rev. and enl. ed.: Weinheim, Germany: Wiley-VCH, c2012

  Se bibliotekets söktjänst