Kursplan för Batterier och lagring

Batteries and Storage

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB270
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Förnybar elproduktion A1F, Energiteknik A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-08-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Minst 10 hp förnybar elproduktion på avancerad nivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för de viktigaste batterisystemen och deras roll i energisystemet och som konsumentprodukter,
 • beräkna energitätheter på batteriers lagringsförmåga,
 • analysera urladdnings/laddningskurvor hos de vanligaste uppladdningsbara batterierna och tolka begrepp som beskriver batteriers prestanda (SOC, SOH etc.),
 • tolka olika simuleringsmodeller för elektroniksystems påverkan på batteriers beteenden,
 • utvärdera olika energilagringssystems fördelar och nackdelar i förhållande till olika applikationer där energilagring krävs.

Innehåll

Beskrivning av primära och sekundära batterier och deras plats i energisystemet: olika batterikemier, de begrepp som beskriver batteriers lagringsförmåga ur både energi- och effekt hänseende. Hur ett elkraftsystem kan påverka hur ett batteri fungerar i t.ex. ett fordon eller för storskalig lagring. Olika sätt att modellera batterier från atomär- till systemnivå. Beskrivning av andra lagringssystem: vattenkraft, svänghjul, pumpad luft, etc. Laborationer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer (1 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.