Kursplan för Kemisk bindning i molekyler och material

Chemical Bonding in Molecules and Materials

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB278
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2021
 • Behörighet: 120 hp varav 75 hp fysik eller 75 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda fysikaliska modeller inom teoretisk kemi och beräkningskemi relevanta för materialvetenskapliga tillämpningar.
 • utföra olika typer av datorberäkningar relevanta för materialvetenskapliga problemställningar och kritiskt analysera de beräknade egenskaperna.
 • jämföra och redogöra för teori och modeller med anknytning till kvantmekaniska och statistisk-mekaniska beräkningsmodeller som används inom molekyl- och materialmodellering.
 • föreslå och motivera val av lämplig beräkningsmetod för att studera struktur, bindning och dynamik inom olika områden av materialvetenskapen.

Innehåll

Kemisk bindning. Intra- och intermolekylär växelverkan. Analys av elektronstruktur och elektrontäthet. Molekylorbital- och valensbindningsteori. Kvantmekaniska beräkningsmetoder (Hartree-Fock, DFT, kraftfältsmetoder och grundläggande Hückelteori). Grundläggande statistisk mekanik och Monte Carlo-metoder. Molekyldynamik. Modellering av molekylers struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datalaborationer.

Examination

Skriftliga prov motsvarande 3 hp. Laborationerna tillsammans med övriga obligatoriska moment motsvarande 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålls genom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.