Kursplan för Molekylära material

Molecular Materials

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB360
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap med (1) 60 hp kemi eller (2) 30 hp kemi och 30 hp fysik/biologi. 2 hp avklarade från Biomaterial I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva polymerers struktur och kunna tillämpa termodynamiska samband för polymera system, speciellt för fasjämvikter och svällningsegenskaper hos geler
 • beskriva, analysera samt lösa problem baserade på egenskaperna hos viskoelastiska material
 • redogöra för de elektroniska egenskaperna hos polymera halvledare samt illämpa denna kunskap på relevanta problem, speciellt inom energirelaterade områden
 • diskutera och förutsäga hur olika material kan sammanfogas med hjälp av adhesion, samt kunna föreslå och motivera lämpliga metoder för att lösa ett givet problem
 • söka, sammanställa och presentera information utgående från en frågeställning relaterad till kursinnehållet
 • genomföra experiment relaterade till kursinnehållet samt presentera resultat och slutsatser på ett klart och språkligt korrekt sätt

Innehåll

Polymerstruktur, termodynamik för polymerlösningar och polymersmältor, adhesion, fysikaliska och kemiskt tvärbundna geler, polymera halvledare, reologiska begrepp och samband, linjär och icke-linjär viskoelasticitet, elektroreologi

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt

Examination

Skriftligt teoriprov anordnas under/i slutet av kursen. Det teoretiska provet motsvarar 6 hp och laborationer och projekt 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av teoriprov och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB356 Molekylära material I eller 1KB357 Molekylära material II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat kursmaterial.