Kursplan för Molekylära material

Molecular Materials

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB360
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N, Materialvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med (1) 60 hp kemi, eller (2) 30 hp kemi och 30 hp fysik/biologi. Kemisk termodynamik och Envariabelanalys rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva polymerers struktur och kunna tillämpa termodynamiska samband för polymera system, speciellt för fasjämvikter och svällningsegenskaper hos geler
 • beskriva, analysera samt lösa problem baserade på egenskaperna hos viskoelastiska material
 • redogöra för de elektroniska egenskaperna hos polymera halvledare samt illämpa denna kunskap på relevanta problem, speciellt inom energirelaterade områden
 • diskutera och förutsäga hur olika material kan sammanfogas med hjälp av adhesion, samt kunna föreslå och motivera lämpliga metoder för att lösa ett givet problem
 • söka, sammanställa och presentera information utgående från en frågeställning relaterad till kursinnehållet
 • genomföra experiment relaterade till kursinnehållet samt presentera resultat och slutsatser på ett klart och språkligt korrekt sätt

Innehåll

Polymerstruktur, termodynamik för polymerlösningar och polymersmältor, adhesion, fysikaliska och kemiskt tvärbundna geler, polymera halvledare, reologiska begrepp och samband, linjär och icke-linjär viskoelasticitet, elektroreologi

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt

Examination

Skriftligt teoriprov anordnas under/i slutet av kursen. Det teoretiska provet motsvarar 6 hp och laborationer och projekt 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av teoriprov och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1KB356 Molekylära material I eller 1KB357 Molekylära material II.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelat kursmaterial.