Kursplan för Projekt i utveckling av biologiska läkemedel

Project in Biopharmaceutical Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB430
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Farmaceutisk vetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-25
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-31
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Något av följande krävs: (1) 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Biokemisk teknik, 10 hp. 5 hp kemi eller farmaceutisk vetenskap på avancerad nivå. Genomgången Utveckling av biologiska läkemedel, 7,5 hp; (2) Kandidatexamen om 180 hp inklusive 15 hp farmakologi och fysiologi samt 15 hp allmän och organisk kemi. 5 hp kemi eller farmaceutisk vetenskap på avancerad nivå. Genomgången Utveckling av biologiska läkemedel, 7,5 hp; (3) Inom Apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha följt alla tidigare kurser på termin 1-7 och ha minst 150 hp inom programmet inklusive Farmaceutisk bioteknologi, samt ha genomgått Utveckling av biologiska läkemedel 7,5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • välja strategier för design och produktion av biologiska läkemedel,
 • specificera lämpliga metoder för analys av producerat material,
 • planera och utvärdera biologiska läkemedelsutvecklingsprojekt, inklusive utformning av en projektplan med tidslinjer och resurser,
 • ta fram och presentera underlag för patentansökan och kommercialisering.

Innehåll

Kursen fokuserar på ingenjörsmässig utformning och genomförande av biologiska läkemedelsprojekt. Praktiska förutsättningar för produktion i kommersiell skala, inkl. rekombinanta produktionssystem, rening och analys. Produktkvalitet och -säkerhet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbete i projektform, ev. studiebesök.

Examination

Muntlig redovisning av projekt samt skriftlig projektrapport, med stor vikt på eget bidrag till projektarbetet. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar

Delas ut vid kursstarten.

Extra läsning

 • Biopharmaceutical Processing [Elektronisk resurs] : Development, Design, and Implementation of Manufacturing Processes Jagschies, Günter; Lindskog, Eva; Łącki, Karol; Galliher, Parrish M.

  Amsterdam: Elsevier, 2018

  Table of contents

  Se bibliotekets söktjänst