Kursplan för Organisk syntes

Organic Synthesis

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB451
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 120 hp med 60 hp kemi inklusive 15 hp organisk kemi. Genomgången Organisk-kemisk spektroskopi 7,5 hp eller genomgången NMR-spektroskopi I 5 hp.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)"
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för metoder för syntes och transformation av de vanligaste funktionella grupperna
 • redogöra för och tillämpa stereokemiska begrepp såsom kiralitet, stereoisomeri samt stereoselektivitet i relation till kemiska transformationer
 • identifiera, analysera och värdera möjliga syntesvägar till målmolekyler genom användning av retrosyntes
 • tillämpa metallorganiska reagens och reaktioner i organisk syntes
 • planera och dimensionera försöksuppställningar för olika typer av laboratorieförsök, genomföra transformationer av betydelse för organisk syntes, genomföra enklare riskbedömning samt
 • dokumentera laborativt arbete löpande i form av laborationsjournal
 • muntligt och skriftligt redogöra för laborationers innehåll och resultat.

Innehåll

Syntetiskt viktiga reaktioner och deras mekanismer. Selektivitet. Metallorganisk kemi och dess tillämpning i organisk syntes, inklusive asymmetrisk katalys. Kirala material och reagens. Retrosyntes.

Organisk kemisk litteraturarbete. Analysmetodik inom syntetisk organisk kemi, inklusive metoder för bestämning av optisk renhet. Planering och genomförande av kortare reaktionssekvenser. Laborationerna består av synteser där viktiga metoder för organisk syntes tränas , och flera målmolekyler är aktiva komponenter i läkemedel. Muntlig och skriftlig kommunikationsträning är integrerad i kursen.
Studenten får särskilt träna att:
- Inför en mindre grupp presentera och diskutera utfallet av enstegssynteser (teori, använda tekniker och försöksuppställningar, renhetskontroll, utbyte).
- Muntligen och skriftligen presentera och diskutera utfallet av flerstegssynteser (litteratursökning, föreslagen syntesväg, utfall av praktisk syntesarbete, använda tekniker och försöksuppställningar, renhetskontroll, utbyten), med återkoppling till och från medstudenter.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, ev. studiebesök och gästföreläsare. Muntlig framställning och kommunikationsträning i samband med laborationsseminarier där studenterna presenterar sina resultat inför grupp. Laborationer, presentationer, seminarier och studiebesök/gästföreläsningar är obligatoriska.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 8 hp. Laborationerna inklusive muntliga och skriftliga redovisningar motsvarar 7 hp. En av rapporterna ska ha en metoddel på engelska som motsvarar kravet som ställs vid publicering i internationella tidskrifter inom syntetisk organisk kemi. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2019

 • Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart Organic chemistry

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst