Kursplan för Syntes av batterimaterial

Synthesis of Battery Materials

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB729
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Batteriteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-02
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 60 hp kemi och/eller kemiteknik. Antingen (1) genomgången kurser Introduktion till energilagring och Materialkemi för batterier: eller (2) Materialkemi 10 hp samt genomgången Materialtillverkning I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara principerna bakom olika tillverkningsmetoder för batterimaterial,
 • utvärdera valet av syntes för material som används i batterier baserat på karaktären av kemiska bindningsinteraktioner och resulterande atomära och elektroniska strukturer samt mikrostrukturer,
 • föreslå syntesmetoder och utvärdera lämpligheten av olika val med hänsyn till utrustning, materialrenhet, reaktivitet, risknivå, och nödvändig atomär och elektronisk struktur, mikrostruktur och egenskaper hos produkten,
 • syntetisera ett elektrodmaterial via flera vägar, bedöma och utvärdera resultaten.

Innehåll

Fastfassyntes, lösningsbaserad syntes, ytbeläggning och behandling, polymerer, nanopartiklar och nanostrukturerade material, porösa föreningar. Fördelar och nackdelar med varje syntesmetod för batterimaterial kommer att tas upp och studenterna kommer att få praktisk erfarenhet i att syntetisera ett viktigt batterimaterial via flera vägar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). Betyget baseras på det skriftliga provet, efter övriga delar i kursen är godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurser som inte kan ingå i examen tillsammans med Syntes av Batterimaterial:

Introduktion till materialsyntes och karaktärisering 1KB277

Materialsyntes och karaktärisering 1KB280

Materialtillverkning II 1KB262

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.