Kursplan för Kemisk reaktionsdynamik

Chemical Reaction Dynamics

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB758
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi alternativt fysik, Kemisk bindning med beräkningskemi 10 hp, Statistisk termodynamik 5 hp eller motsv. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara och diskutera vanliga modeller för molekylär kollisions- och reaktionsdynamik samt mikroskopisk kinetik.
 • redogöra för olika experimentella metoder och deras begränsningar för studiet av snabba processer samt kunna lösa relevanta problem utifrån experimentella data.
 • förklara och diskutera modeller för kollisionskontrollerade reaktioner i gasfas och diffusionskontrollerade reaktioner i vätskor, samt kunna lösa teoretiska och numeriska problem med hjälp av relevanta teorier.
 • förklara begreppet diffusion utifrån en termodynamisk och en statistisk utgångspunkt, samt kunna använda relevanta kvantitativa samband vid beräkningar av diffusionskonstanter.
 • användning av statistisk termodynamik för att förklara aktiverat komplexteori.
 • diskutera och kvalitativt analysera kemisk dynamik utifrån potentialenergiytebegreppet.
 • förklara elektro- och protonöverföringsreaktioner, vibrationsenergiöverföring och relaxation samt lösa grundläggande teoretiska och numeriska problem kring dessa med hjälp av relevanta teorier.

Innehåll

Kemisk reaktionsdynamik i gasfas och i lösning: unimolekylär reaktionsdynamik, RRKM, kollisionsmodeller, diffusionskontrollerade reaktioner. Aktiverat komplex-teori. Boltzmann-fördelningen. Potentialenergiytor; adiabatiska och icke-adiabatiska reaktioner; ultrasnabba processer. Elektron- och protonöverföring, IVR, Landau-Zener korsningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioner, demonstrationer och laborationer. I kursen övas även muntlig och/eller skriftlig redovisning.

Examination

Prov anordnas vid slutet av kursen, 4 hp. För att kursen skall bedömas med betyget godkänd eller väl godkänd fordras även att laboratoriearbetet godkänts. Laboratoriekursen är poängsatt till 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.