Kursplan för Examensarbete C i matematik

Degree Project C in Mathematics

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA079
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 75 hp matematik inklusive Flervariabelanalys M och Linjär algebra II samt 15 hp på nivå G2F. Kurserna på nivå G2F får läsas samma termin, före eller samtidigt med examensarbetet. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna uppvisa förmåga att kunna planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i matematik inom givna tidsramar.

Innehåll

Det självständiga arbetet kan bestå i att studenten tillämpar sina kunskaper från tidigare genomgångna kurser i matematik på något praktiskt eller teoretiskt problem. Det kan också bestå i att studenten självständigt fördjupar och utvidgar sina tidigare vunna kunskaper genom att läsa in sig på något för honom eller henne nytt område och redovisar detta i form av en sammanfattning av områdets viktigare frågeställningar och resultat.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av handledning i grupp eller individuellt.

Examination

Det utförda examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport som presenteras och diskuteras vid ett seminarium. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.