Kursplan för Examensarbete D i matematik

Degree Project D in Mathematics

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA081
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen samt därutöver kurser i matematik om minst 15 hp på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete, som för sitt genomförande kräver djupa matematiska eller statistiska kunskaper och att studenten tar del av vetenskaplig originallitteratur eller i förekommande fall, då arbetet utförs utanför universitetet, av relevant facklitteratur;
 • att redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper i såväl vetenskaplig som populärvetenskaplig form.

Innehåll

Det självständiga arbetet kan beroende på studentens inriktning och intresse vara av olika karaktär. Det kan exempelvis bestå i

 • att studenten bidrar till forskningen i matematik med originalresultat;
 • att studenten studerar en annan forskares originalpapper och kompletterar detta med detaljerade bevis och exempel;
 • att studenten genomför en matematisk analys och behandling av problem från något tvärvetenskapligt område;
 • att studenten genomför en utredning av en problemställning som är hämtad från näringsliv eller offentlig förvaltning och där matematiska och statistiska metoder spelar en betydelsefull roll.

Undervisning

Examensarbetet genomförs under ledning av en handledare, som lämnar närmare anvisningar.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation vid ett seminarium av examensarbetet. Den skriftliga presentationen skall bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.