Kursplan för Matematikprojekt med LaTeX

Mathematics Project with LaTeX

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA193
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp matematik.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda sig av LaTeX-programmet för att skriva en matematisk text
 • självständigt sätta sig in i ett avgränsat område av matematiken, samt sammanfatta detta muntligt och skriftligt

Dessutom ska studenten genom deltagande i seminarier ha orienterat sig i några olika matematiska områden och tillämpningar samt om arbetsmarknaden för matematiker.

Innehåll

Kursen består av följande två delmoment:

* Seminarier (1 hp): Information om några av matematikens delområden, olika tillämpningsområden och om arbetsmarknaden för matematiker.

* Miniprojekt med LaTeX (4 hp): Grundläggande kunskaper i hur LaTeX kan användas för att typsätta matematisk text. Utgående från en ide från ett seminarium eller en egen frågeställning, genomför studenten ett matematiskt projekt. Resultatet redovisas muntligt och skriftligt i en rapport som framställts med hjälp av LaTeX.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar.

Examination

För godkänt betyg på kursen krävs deltagande vid seminarier och föreläsningar inom momentet Seminarier (1 hp), och godkänd muntlig redovisning och skriftlig rapport inom momentet Miniprojekt med LaTeX (4 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • LaTex-manual

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Matematisk text som beror på studentens val av projekt.

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Higham, Nicholas J. Handbook of writing for the mathematical sciences

  Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1993

  Se bibliotekets söktjänst