Kursplan för Introduktion till matematikstudier

Introduction to Studies in Mathematics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA219
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Kursen är en grund för vidare studier i matematik. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för tal (även komplexa) samt kunna räkna med dessa;
 • redogöra för funktionsbegreppet och kunna hantera standardfunktioner och polynomfunktioner, exponential- och logaritmfunktionerna samt trigonometriska funktioner;
 • behärska potens- och logaritmlagarna samt kunna lösa enkla ekvationer innehållande dessa;
 • lösa enkla kombinatoriska problem och använda binomialsatsen;
 •  behärska de viktigaste trigonometriska formlerna, samt kunna lösa trigonometriska ekvationer;
 • använda sig av koordinatbegreppet samt linjens och cirkelns ekvationer;
 • kommunicera och resonera kring matematikens roll i samhället, inklusive etiska aspekter.

Innehåll

Kursen består av följande två delmoment.Seminarier ( 3 hp): Information om några av matematikens delområden och deras olika tillämpningsområden samt om matematikens roll i samhället och arbetsmarknaden för matematiker. Ett av seminarierna ägnas åt studiernas upplägg inklusive förväntningar på lärare och studenter samt lika villkor.

Grundläggande matematik ( 2 hp): Aritmetik för rationella och reella tal, olikheter, absolutbelopp. Permutationer och kombinationer.  Summa och produktnotation. Binomialsatsen. Induktion. Komplexa tal: grundform och polär form, komplexa talplanet, andragradsekvationer och binomiska ekvationer.
Funktionsbegreppet.
Elementära funktioner: polynomfunktioner, exponentialfunktionen, logaritmen (i olika baser) med logaritmlagar och trigonometriska funktioner. Trigonometriska formler. Enkla exponentiella, logaritmiska och trigonometriska ekvationer.
Koordinatsystem i planet. Avståndsformeln. Ekvationer för linjen och cirkeln i planet. Ellipsens, hyperbelns och parabelns ekvationer på normalform.

Undervisning

Seminarier, föreläsningar och lektioner.

Examination

För godkänt betyg på kursen krävs aktivt deltagande vid seminarier samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete inom momentet Seminarier (3 hp), och godkänd tentamen inom momentet Grundläggande matematik ( 2 hp). När samtliga moment är godkända, bestäms kursbetyget av tentamensresultatet på momentet Grundläggande matematik.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Baskurs i matematik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020