Kursplan för Biologisk mångfald - mönster och processer

Biological Diversity: Patterns and Processes

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-05-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2023
 • Behörighet:

  Introduktion till molekylär bioteknik. Genomgången Cellbiologi varav 6 hp ska vara avklarade.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för aspekter av biologisk mångfald på genetisk, art- och ekosystemnivå enligt Konventionen om biologisk mångfald
 • redogöra för organismernas anpassningar och interaktioner som grund för ekosystemtjänster och biologisk mångfald
 • beskriva faktorer och processer som påverkar ekosystemtjänster och biologisk mångfald lokalt och globalt
 • diskutera hur mänsklig aktivitet, inklusive bioteknologiska tillämpningar påverkar ekosystemtjänster och biologisk mångfald
 • diskutera ekosystemtjänster och biologisk mångfald ur etik- och hållbarhetsperspektiv
 • sammanfatta relevanta tekniska/vetenskapliga texter på ett kortfattat sätt så att medstudenter kan förstå dem.

Innehåll

Kursen diskuterar ekosystem och hållbarhet ur ett biologiskt perspektiv. Vi fokuserar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, nyttan för människan och hur dessa påverkas av människans aktivitet. Exempel från alla organismriken och olika nivåer av ekosystemfunktioner används för att belysa dessa frågor. Vi berör sociala, demokratiska, juridiska och ekonomiska samhällsaspekter i bevarandet av biologisk mångfald och arbetar med etiska överväganden kring dessa.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Litteraturprojekt som inkluderar sammanfattning av relevant litteratur och en etisk reflektion genomförs med seminarium och studentåterkoppling. Rollspel på etikspåret.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Litteraturprojekt med inledande seminarium, seminarium om fusk och plagiat och rollspel (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.