Kursplan för Molekylär evolution

Molecular Evolution

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB461
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2020
 • Behörighet: Alt. 1) 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Alt. 2) 120 hp. 5 hp inom Masterprogrammet i bioinformatik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva evolutionära processer som ger upphov till variation i sekvenser och genom och hur dessa påverkar genomets arkitektur, innehåll och bassammansättning
 • förklara och motivera olika modeller för sekvens- och genomevolution
 • välja, tillämpa och utvärdera bioinformatiska metoder för att studera genetisk variation inom och mellan arter.

Innehåll

Mutationsprocessen, evolution av mutationshastighet, evolution av DNA-sekvenser, molekylära klockan, selektion och drift på molekylär nivå, nukleotidsammansättning, polymorfism och SNPs. Grundläggande mekanismer som genererar variation i genom. Mönster som dessa ger upphov till i genomet; rekombination, duplikation, horisontell genöverföring, mutationsskevhet. Modeller för sekvens- och genomevolution. Bioinformatiska metoder för att detektera evolutionära processer, t.ex. selektion, utifrån sekvensdata.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer och projekt.

Examination

Skriftligt prov (2 hp), datorlaborationer (2 hp), skriftlig redovisning av projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.