Kursplan för Populationsgenetisk analys

Population Genetic Analysis

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB514
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Biologi A1F, Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp samt (1) Molekylär evolution, eller (2) Evolutionära processer, eller (3) Genetisk och molekylär växtbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om teori och analysmetoder inom populationsgenetiken.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • lösa biologiska problem med hjälp av populationsgenetiska principer.
 • förklara principerna för populationsgenetiken.
 • identifiera relevanta populationsgenetiska problemställningar och formulera strategier för att lösa problemen.
 • utnyttja tidigare kvantitativa kunskaper (matematik, statistik, programmering) för att lösa genetiska problem.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion där baskunskaper repeteras (nedärvning och mendelsk genetik), därefter följer kursens två huvudblock:

 • Populationsgenetikens principer: allelfrekvenser, allelefrekvensspektrum, kopplingsojämvikt, genetisk diversitet och mått på diversitet, Wright-Fisher-modellen, koalescensteori, inavel, populationsstruktur och selektion.
 • Populationsgenetisk analys: koalescensteori och simuleringar, skattning av parametrar (mutationstakt, rekombinationstakt) och neutralitetstest. Exempel på komplexa modeller.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov 4 hp; redovisade analysuppgifter 1 hp..

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.